/

Åtgärdsprogram

Vattenmyndigheterna har ett uppdrag att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i och kring våra vattenmiljöer. Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad.

Vi beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för samhället, och analyserar hur miljön påverkas av dem.

Administrativa och fysiska åtgärder

Åtgärder behövs för bättre vatten. Men ordet åtgärd kan ha olika innebörd i olika delar av vattenförvaltningsarbetet.

I vattendistriktens åtgärdsprogram pekar vattenmyndigheterna på vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina ansvarsområden. Det är administrativa åtgärder, till exempel att ändra föreskrifter, prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i sin verksamhet. Allt för att underlätta för markägare och andra att genomföra rätt fysiska åtgärd på rätt plats i miljön.

Distriktens åtgärdsprogram

Ska höja kvaliteten

Fysiska åtgärder ska leda till att kvaliteten på vattnet höjs och att miljökvalitetsnormerna uppnås. Ett exempel på fysisk åtgärd är när man lägger tillbaka stenar i en å som för länge sedan rensades på sten för att underlätta för flottning av timmer.

Åtgärderna utförs av länsstyrelser, kommuner, näringsliv och olika organisationer. I vatteninformationssystem Sverige, VISS finns förslag på vilka fysiska åtgärder som kan genomföras för att förbättra vattenmiljöerna i hela landet.

Fysiska åtgärder i vatten

Kontakt