/

Naturvårdsverket delåtgärd 1 – Vägledning om att underlätta vattenhållande åtgärder i landskapet

Åtgärden är en del av Södra Östersjöns delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027.

Naturvårdsverket ska ta fram tillsynsvägledning till länsstyrelserna som underlättar åtgärder i syfte att återskapa olika vattenhållande strukturer som bidrar till att hålla kvar vatten i landskapet. Åtgärden ska utföras i samverkan med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket och Sveriges geologiska undersökning.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

Naturvårdsverket behöver ge stöd och vägledning till länsstyrelserna i deras arbete med att underlätta vattenhållande åtgärder. Åtgärden ska leda till att länsstyrelserna kan identifiera markavvattningsanläggningar som helt eller delvis inte längre fyller någon funktion. Den ska också ge vägledning om hur dessa anläggningar kan ändras eller tas bort och hur det hanteras juridiskt. Vägledningen bör också innehålla juridiskt stöd i hur våtmarker eller reglerbara dämmen inom befintliga markavvattningsföretag kan hanteras.

Åtgärden kan genomföras som en del av Naturvårdsverkets arbete med våtmarker exempelvis våtmarkssatsning eller Miljömålsrådsprojekt.

För att få med ett brett spektrum av markavvattningens användningsområden behöver åtgärden genomföras i samverkan med Jordbruksverket, Skogsvårdsstyrelsen, Boverket, SGU, SMHI och Länsstyrelserna.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten kommer även tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027:

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 7

Jordbruksverket åtgärd 1

Jordbruksverket åtgärd 3

Jordbruksverket åtgärd 4

Länsstyrelserna åtgärd 9

Kommunerna åtgärd 3

Åtgärdens genomförande stödjer en åtgärd i Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027:

Länsstyrelserna delåtgärd 2

Kontakt