/

Sveriges geologiska undersökning åtgärd 1 – Rådgivning om sur sulfatjord

Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.

Jordskikt

Sveriges geologiska undersökning ska utveckla rådgivning och handledning till berörda myndigheter för att minimera miljöbelastning från sur sulfatjord så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket, Trafikverket och Länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Genomförande

SGU har tillgång till kartunderlag, teoretiskt kunnande och praktisk erfarenhet angående sur sulfatjord. Myndigheter som ansvarar för tillsynsvägledning, bidrag och rådgivning inom sina respektive områden behöver ta del av denna expertis (se Sammanhang, nedan).

Denna åtgärd till SGU behöver resultera i att centrala myndigheter och länsstyrelser får tillgång till information och underlag som möjliggör att nödvändig hänsyn tas till förekomst av sur sulfatjord, men också rådgivning kring hänsynstagande miljötekniker för fysiska åtgärder som exempelvis restaurering i områden med sur sulfatjord.

SGU har finansierat flera projekt som undersökt förekomsten av sur sulfatjord och dess påverkan på miljön, och behöver fortsätta arbeta med att tillgängliggöra nödvändiga kartunderlag.

SGU behöver också fortsätta att utveckla och utöka kartunderlagen så att detaljerade underlag täcker ett större geografiskt område.

Genom att basera planeringen av markanvändning på tillgänglig kunskap kan miljökvalitetsnormerna för vatten följas och riskerna för miljön minskas. Jord- och skogsbruk, byggprojekt och utveckling av infrastruktur är några exempel på områden som behöver ta hänsyn till förekomsten av sur sulfatjord.

Åtgärden är viktig för att förebygga och förhindra försämring av ekologisk och kemisk status och för att förbättra förutsättningarna att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Jordbruksverket 3

Naturvårdsverket 1

Naturvårdsverket 6

Skogsstyrelsen 1 och 2

Trafikverket 1

Boverket 1

Länsstyrelserna 1 och 2

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Alla centrala myndigheter 1. Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att minska försurnings- och metallbelastning från sur sulfatjord vid torka.

Kontakt