/

Havs- och vattenmyndigheten delåtgärd 2 – Vägledning om tillsyn av vattenuttag

Åtgärden är en del av Södra Östersjöns delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027.

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram tillsynsvägledning till länsstyrelserna för tillsyn av uttag av yt- och grundvatten.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU och länsstyrelserna.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

Havs-och vattenmyndigheten behöver ge stöd och vägledning till länsstyrelserna i deras arbete med vattenuttag. Åtgärden ska leda till att vägledning för både yt- och grundvattenuttag utvecklas så att länsstyrelser får förutsättningar att arbeta med tillsyn och prövning av vattenuttag på ett enhetligt och rättssäkert sätt.

Vägledningen bör bland annat belysa en genomgång av lagstiftningen, utredning avseende giltigheten i befintliga tillstånd till vattenuttag samt uttagsrätter, hur yt- och grundvattenuttag bör hanteras i bristområden där många intressenter finns kring vattenresursen, genomgång av hur länsstyrelsernas kommande tillsynsarbete för vattenuttag kan se ut samt särskilt om enskild vattenförsörjning och vilka möjligheter som där finns till reglering.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten kommer även tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027:

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 8

Länsstyrelserna åtgärd 5

Kommunerna åtgärd 3

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) kan följas. Åtgärden bidrar även till samhällets klimatanpassning genom att begränsa vattenverksamhet och vattenuttag vid förändrade vattentillgångar och torka.

Kontakt