/

Jordbruksverket delåtgärd 1 – Rådgivning vatteneffektivisering - jordbruk och trädgårdsnäring

Åtgärden är en del av Södra Östersjöns delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027.

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att minska jordbrukets och trädgårdsnäringens sårbarhet för vattenbrist genom vatteneffektivisering och åtgärder för att säkerställa tillgången på vatten. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel för att rådgivningen ska kunna genomföras. Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist uppstår.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten följs.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och Länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

Jordbruksverket behöver utveckla rådgivning gällande jordbrukets vattenanvändning.
Jordbruket och trädgårdsnäringen behöver arbeta med vatteneffektivisering genom val av gröda, markstruktur, växtföljd, bevattningsmetoder, dränering, uppsamling samt eventuell anläggning av bevattningsdammar och återanvändning av renat avloppsvatten.

Vidare behöver djurgårdarnas långsiktiga vattenförsörjning tryggas genom vattenbesparande teknik samt rådgivning. Rådgivningen kan handla om möjligheter till ökat uttag, utformning av vattentäkter, vattenrening och planering för att öka beredskapen för att hantera avbrott i vattenförsörjningen. Rådgivningen gäller både företag som är anslutna till det allmänna va-nätet och företag med eget uttag av vatten.

Rådgivningen kan ses som komplement med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Jordbruksverket kan också utveckla rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden, till exempel Energimyndighetens energi- och klimatrådgivning där syftet är att effektivisera företagens energianvändning för att minska klimatpåverkan.

Jordbruksverket behöver också identifiera nödvändiga styrmedel för att myndigheten ska kunna genomföra och prioritera rådgivningen.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten kommer även tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027:

Jordbruksverket åtgärd 3

Länsstyrelserna åtgärd 5

Kommunerna åtgärd 3

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027:

Havs- och vattenmyndighetens delåtgärd 1

Länsstyrelserna delåtgärd 1

Åtgärden bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa vattenverksamhet och vattenuttag vid förändrade vattentillgångar och torka.

Kontakt