/

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6

– Invasiva främmande arter

Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 8 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med att motverka invasiva främmande arter i vattenmiljöer ta fram:

  1. metodkatalog för bekämpning av akvatiska arter, bland annat sådana som har en sådan påverkan att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte kunna följas,
  2. kunskapssammanställningar för akvatiska invasiva främmande arter med stor påverkan på ekosystem i Sverige,
  3. övervakningsprogram för invasiva främmande arter i vattenmiljöer.

Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. Havs- och vattenmyndighetens roll är att tillsammans med Naturvårdsverket samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete.

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för främmande arter i sötvatten och marin miljö.

Havs- och vattenmyndighetens hanteringsprogram för invasiva främmande arter ska inkludera de främmande arter som påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Hanteringsprogrammen kan för invasiva främmande arter visa vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. Det kan till exempel vara begränsning eller utrotning av bestånd eller inneslutning av en specifik art. Även indirekta åtgärder, som informationskampanjer, för att minska spridningen riktade mot målgrupper som fritidsfiskare, akvarister, båtlivet, med mera bör ingå i åtgärdsarbetet.

För vattenförekomster som gränsar till Norge är det speciellt viktigt att hanteringsprogrammen hanterar arter som i norska vatten anses som främmande på att sådant sätt att spridning över gränsen inte tillåts. För att gränsvattenförekomster ska kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på invasiva främmande arter krävs ett gemensamt förhållningssätt för främmande arter i dessa vattenförekomster.

Sammanhang

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18 Länk till annan webbplats.) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att skydda känsliga ekosystem och inhemsk biodiversitet påverkade av klimatrelaterade faktorer som förändrade vattentillgångar, nederbörd och temperatur.

Kontakt