/

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet 2022-2027

I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen summeras kostnaderna för genomförande av både administrativa och fysiska åtgärder, och det samhällsekonomiska värde för de miljönyttor som uppstår av att genomföra åtgärdsprogrammet. Dessa kan jämföras med konsekvenserna av referensalternativet som också beskrivs i analysen.

Referensalternativet ska beskriva utgångsläget, alltså att inget särskilt görs för att följa miljökvalitetsnormerna utan business as usual. Eftersom det är betydande kostnader det rör sig om är det också viktigt att lyfta vilka som ska betala dessa kostnader. Det görs för aktörsgrupper. Aktörsgrupperna är:

  • nationella myndigheter,
  • regioner,
  • länsstyrelser,
  • kommuner,
  • verksamhetsutövare samt
  • hushåll.

Den huvudsakliga principen är att det är förorenaren som betalar, men för vissa miljöproblem så är det inte tydligt vem som är förorenaren. Eller att det helt enkelt inte längre finns en ansvarig verksamhetsutövare som behöver genomföra de miljöförbättrande åtgärderna. Detta är fallet för exempelvis gamla föroreningar där verksamheten har upphört och det inte längre finns någon som är ansvarig. För sådana åtgärder finns det ett behov av statlig finansiering. Detta och mer beskrivs i ett eget avsnitt om finansieringen av åtgärderna, i kapitel 3.5. av åtgärdsprogrammet.

Kontakt