/

Länsstyrelserna åtgärd 7 – Fysisk planering enligt plan- och bygglagen

Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 9 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Länsstyrelserna ska enligt plan och bygglagen (PBL) vägleda kommuner och berörda regioner vid regional fysisk planering, översikts- och detaljplanering och andra ärenden som regleras i PBL samt utöva tillsyn över kommunala beslut rörande detaljplaner och därigenom verka för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. Länsstyrelserna behöver verka för att:

  1. det framgår av region-, översikts- och detaljplaner hur miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att följas,
  2. frågor om användning av mark- och vattenområden som avser två eller fler kommuner samordnas på ett lämpligt sätt ur ett avrinningsområdesperspektiv,
  3. kommuner och berörda regioner i sin region-, översikts- och detaljplanering använder aktuellt underlag från bland annat Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda regioner och kommuner. Andra viktiga aktörer för samverkan är Naturvårdsverket som har vägledningsansvar över dagvatten och Boverket som har vägledningsansvar inom fysiska planering.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021. Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Länsstyrelsernas dialog med kommunerna och berörda regioner när ett plandokument tas fram eller ska ses över är en väsentlig del av arbetsprocessen. Nedan redogörs det för viktiga moment i genomförandet.

Att länsstyrelserna verkar för att det framgår i översiktsplanen och regionplanen hur kommuner och berörda regioner anser att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska följas respektive har följts och i detaljplanen visar hur miljökvalitetsnormen följs. Detta kan göras i länsstyrelsernas arbete med underlag till översiktsplaner, vid aktualitetsprövningar av regionplaner och i samrådsförfaranden och granskningsyttranden.

Det anges i plan- och bygglag (2010:900) (PBL) 3 kap. 4 § Länk till annan webbplats. att det i översiktsplanen ska framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas, men inte hur det ska ske. Många kommuner jobbar med att aktualisera delar av sina översiktsplaner genom fördjupningar och tillägg. Länsstyrelserna ska, enligt PBL 3 kap. 26 §, lämna ett underlag till kommunerna minst en gång per mandatperiod rörande statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget bör frågan om miljökvalitetsnormer uppmärksammas särskilt. Länsstyrelserna ska även lämna ett underlag till regionen, enligt PBL 7 kap. 7 §, med en redovisning av statliga och mellankommunala intressen som ha betydelse för regionplanens aktualitetsprövning. Länsstyrelserna behöver utveckla sin vägledning till kommunerna och berörda regioner i dessa frågor.

Länsstyrelserna behöver skapa planeringsunderlag till kommuner och berörda regioner så att avrinningsområdesperspektivet kan samordnas på ett lämpligt sätt. Enligt PBL 3 kap. 10 § ska länsstyrelserna tillhandahålla underlag för kommunernas och de berörda regionernas bedömningar och även ge råd i frågor om sådana allmänna intressen som hänsyn bör tas till enligt PBL 2 kap. vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Som ett led i detta arbete ska länsstyrelserna ge kommunerna och berörda regioner stöd och vägledning, till exempel genom utbildningsinsatser, kring hur underlaget i VISS bör användas i det kommunala och regionala planeringsarbetet. Åtgärden behöver bland annat leda till en ökad samverkan inom länsstyrelsen, särskilt i de två arbetsområdena miljöskydd och samhällsplanering.

Länsstyrelserna kan därutöver behöva ta fram planeringsunderlag för kustzonen, så att miljökvalitetsnormer i kustvattenförekomster kan följas. Länsstyrelsens samlade bedömning, med olika sakområdeskompetenser, är central i arbetet.

Det är också önskvärt om Länsstyrelsen lyfter upp och samlar in goda exempel och praxis avseende hantering av miljökvalitetsnormer för vatten samt exempel på klimatanpassningsåtgärder för tillämpning av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten i planprocessen. Det är något många kommuner har efterfrågat.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd tillgängliggör Vattenmyndigheten ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan länsstyrelsen behöva nyttja annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer genomförandet av åtgärderna;

Region Stockholm

Kommunerna 1 och 4

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Boverket 1

Länsstyrelserna 1, 5 och 12

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18 Länk till annan webbplats.) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Den här åtgärden kan stödjas av vägledningen som Boverket ska ta fram enligt
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön Länk till annan webbplats., åtgärd 14.

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) kan följas.

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och framtida dricksvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka samt att utarbeta hållbar dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel.

Kontakt