/

Om Västerhavet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är utsedd till vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.

Foto: Anders Tysklind

Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och Västra Götalands län och till vissa delar Skånes län. Även Kronobergs, Örebro, Jönköpings, Dalarnas och Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge.

Distriktet sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. Här finns allt från unika marina miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Det finns många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar.

Distriktet omfattar 772 sjöar, 1 671 vattendrag, 110 kustvatten och 478 grundvatten som är utpekade som vattenförekomster. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov.

i distriktet finns Vänern som är EU:s största insjö. Den är en reglerad, har kommersiell båttrafik och många industrier, samtidigt som den är en mycket viktig dricksvattentäkt. Omkring 800 000 människor får varje dag sitt dricksvatten från Vänern och Göta älv. Den drygt 100 meter djupa Vänern skulle kunna försörja hela Sveriges befolkning med dricksvatten i mer än 200 år. Eftersom Vänern vid istidens slut var en havsvik finns det ett unikt växt- och djurliv med flera så kallade glacialrelikter, det vill säga arter som stängdes inne när landhöjningen snörde av Vänern och därför har utvecklats oberoende av de artfränder som finns kvar i det fria havet. Ett exempel är den unika Vänerlaxen. Det finns dels Gullspångslaxen, som är världens största atlantiska insjölax, dels den mindre Klarälvslaxen. Trots många utmaningar är vattenmiljön i Vänern på flera sätt bättre nu än för 50 år sedan. Halterna av kväve och fosfor har minskat i Vänern. Havsörn har återigen kunnat siktas som häckfågel här, efter att har varit borta i närmare 100 år på grund av miljögifter och jakt.

Kontakta oss

Västerhavets vattendistrikt

Vattenvårdsdirektör: Annika Ekvall

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 40 00

Samverkan

Mycket av det arbete som utförs inom vattenförvaltning görs på regional nivå. För att lyckas med ett bra och effektivt arbete för vattnets bästa behövs samverkan i alla led. Liksom de andra distrikten i Sverige samverkar Västerhavets vattendistrikt med kommuner, länsstyrelser, vattenråd, branschorganisationer, intresseorganisationer, nationella myndigheter och departement.

Sammanlagt finns det nio län i Västerhavets vattendistrikt. Samverkan med länsstyrelsernas beredningssekretariat, Vattenmyndighetens ”förlängda arm”, spelar en stor roll eftersom sekretariaten är en kanal in till de olika länsstyrelsernas verksamhet. Det är också via beredningssekretariaten som samverkan med distriktets 113 kommuner huvudsakligen sker.

Genom att Vattenmyndigheten stöttar vattenråden stödjer vi även samverkan på lokal nivå i distriktet. Vattenråden är viktiga för att bygga och sprida lokal kunskap om vattnet till andra målgrupper, exempelvis kommuner, fiskevårdsförbund och verksamhetsutövare.

Kontakt