/

Länsstyrelserna åtgärd 1 – Sektorsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande

Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Länsstyrelserna ska genomföra en sektorsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande med fokus på de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Planeringen ska bedrivas utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och säkerställa att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten beaktas i alla tillämpliga delar av länsstyrelsens verksamhet, såsom:

 1. tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, jordbruk och vattenverksamhet (inklusive arbete med den nationella planen för omprövning av vattenkraft),
 2. samverkan med Trafikverket, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, kommunerna och andra aktörer om de åtgärder som behöver vidta för att öka vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager över vatten,
 3. tillsynsvägledningsplan till kommunerna om miljöfarlig verksamhet och förorenade områden,
 4. regional vattenförsörjningsplan,
 5. rådgivning och information om växtnäring och växtskyddsmedel,
 6. tillsyn av kommunernas detaljplaner och vägledning av kommunernas översikts- och detaljplanering samt regional fysisk planering,
 7. prioriteringslista för sanering av förorenade områden,
 8. regional åtgärdsplan för kalkning,
 9. ersättning inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken för år 2022 och framåt,
 10. prioritering av stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) inklusive internbelastning, och
 11. områdesskydd och restaurering av inlandsvatten och kustnära marina miljöer.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021. Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

I genomförandet av åtgärden är det nödvändigt att länsstyrelserna tillämpar ett sektorsövergripande arbetssätt för att skapa en ökad helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera yt- och grundvattenförekomster som är i behov av åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Den sektorsövergripande planeringen för åtgärdsprogrammets genomförande behöver inte nödvändigtvis resultera i ett nytt planeringsdokument, utan snarare i en ny eller förändrad process inom den ordinarie verksamheten.

Kunskapen om vilka åtgärder i vattenmiljön som är nödvändiga och vilka åtgärder som planeras och genomförs behöver förankras internt inom länsstyrelsen, så att samtliga berörda verksamhetsområden inom länsstyrelsen omfattas och är delaktiga i planeringen. Det tvärsektoriella arbetet ska verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och åtgärdsgenomförande samordnas. Ett exempel är att det vid tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är viktigt att ta hänsyn till möjligheterna att både nå god vattenstatus och samtidigt stödja och stärka de gröna näringarna. Ett annat exempel är hur samverkan inom länsstyrelsen sker kring frågor och åtgärder som rör kulturmiljöer vid vatten.

Arbetet ska också inkludera länsstyrelsens vägledande roll för kommunerna när det gäller deras arbete med miljö-, vattenförsörjnings- och fysiska planeringsfrågor och länsstyrelsens medverkan i vattenrådens samverkansuppdrag och åtgärdsarbete.
Åtgärden syftar även till att nå samordningsvinster i åtgärdsgenomförandet, som kan omfatta både länsstyrelserna och kommunerna, exempelvis vid kalkning och restaurering av vatten.

Länsstyrelsernas arbete med tillsyn och prövning av vattenkraftverksamhet bör utformas för att underlätta genomförandet av nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP).

Åtgärder för att minska övergödning behöver samordnas mellan stöden inom den gemensamma jordbrukspolitiken, LOVA och LONA.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd tillgängliggör Vattenmyndigheten ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan länsstyrelserna behöva nyttja annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjs av åtgärderna;

Boverket 1

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3

Havs- och vattenmyndigheten 1–5 och 8

Jordbruksverket 1–4 och 6

Kammarkollegiet 1

Naturvårdsverket 1–3 och 5–7

Sveriges geologiska undersökning 1

Trafikverket 1

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Länsstyrelserna 2–12

Regionerna 1

Kommunerna 1–6

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och Länk till annan webbplats.
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) Länk till annan webbplats. om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Åtgärden kan stödjas av vägledningen som Boverket ska ta fram enligt Åtgärdsprogrammet för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön, åtgärd 14.

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Länk till annan webbplats. kan följas.

Åtgärden kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att ge en helhetsbild av
miljöproblem inom avrinningsområden och tillrinningsområden som genom koordinerad ansträngning bättre kan hantera klimatförändringar.

Kontakt