/

Region Stockholm och Region Skåne åtgärd 1 – Regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen

I åtgärdsprogrammet finns en åtgärd riktad till regionerna. Åtgärden handlar om regionplanering enligt PBL och riktar sig specifikt till regionerna i Stockholm och Skåne.

Åtgärden gäller inte Bottenvikens, Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt.

En lyftkran sedd underifrån mot himlen. Ett par höghus skymtar i bildens kant.

Region Stockholm och Region Skåne ska i sin regionplanering ge förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Region Stockholm och Region Skåne ska genomföra sin regionplanering enligt plan- och bygglag (2010:900) Länk till annan webbplats. så att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Regionen behöver särskilt verka för att regionplanen baseras på aktuella planeringsunderlag, från bland annat Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och säkerställer att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden behöver genomföras med ett avrinningsområdesperspektiv och i samråd med berörda Länsstyrelser och kommuner. Kontinuerlig samverkan bör också ske med vattenråd, andra regioner och Boverket.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

Regionplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument för hur mark- och vattenområden bör användas med riktlinjer för lokaliseringen utifrån regionalt intresse. I PBL finns bestämmelser om hur processen att ta fram eller ändra en regionplan ska genomföras, exempelvis angående förslag till plan, samråd och granskning.

Enligt PBL 7 kap Länk till annan webbplats.. 3 § ska det av regionplanen framgå hur regionen har följt miljökvalitetsnormer för vatten. Regionplanen ska även visa hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt PBL 2 kap Länk till annan webbplats.. och hur riksintressen enligt MB 3 Länk till annan webbplats. och 4 kap Länk till annan webbplats.. har tillgodosetts.

Länsstyrelserna ska vara vägledande samt tillvarata och samordna statliga intressen. Boverket och andra relevanta myndigheter ger nationella vägledningar.

Regionen ska aktualitetspröva regionplanen minst en gång per mandatperiod (PBL 7 Länk till annan webbplats. kap. 6 §). Detta innebär kontinuerliga möjligheter att se över och utveckla underlag så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

En viktig del i regionplanen är att redovisa vatten som en resurs och tydliggöra miljökvalitetsnormerna för vatten som en planförutsättning. Det kan finnas ett värde i att utifrån ett avrinningsområdesperspektiv involvera fler kommuner i processen, även om de ligger utanför regionen.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd tillgängliggör Vattenmyndigheten ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan regionerna behöva nyttja annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärden stödjer genomförandet av åtgärderna;

Kommunerna 1, 3, 4 och 5

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Boverket 1

Länsstyrelserna 1, 5 och 7

Havs- och vattenmyndigheten 5

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18 Länk till annan webbplats.) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) kan följas.

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att underlätta och skapa förutsättningar för samverkan mellan kommuner utifrån fysisk planering. Det handlar exempelvis om hållbar vattenanvändning, dagvattenhantering och skydd av vattenresurser vid torka och översvämning.

Motivering

Kontakt