/

Konsekvenser av åtgärdsprogrammet

Ett genomförande av åtgärdsprogrammet medför betydande positiva effekter för samhälle och miljö, men det kan också uppstå mindre önskvärda effekter. Alla dessa ska identifieras och beskrivas i en konsekvensanalys av åtgärdsprogrammet.

Det primära syftet med vattendirektivet i sin helhet är att säkerställa en god vattenmiljö idag och i framtiden. Åtgärdsprogrammet är ett omfattande dokument och visar på vilka åtgärder, administrativa som fysiska, som är nödvändiga för att kunna uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Konsekvensanalysen ska innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av åtgärderna, varvid kostnader och nytta ska kvantifieras. Detta är ett krav enligt vattenförvaltningsförordningen, och är ett viktigt underlag för att bedöma huruvida den nytta som åtgärderna ger väger upp mot de kostnader som uppstår.

Vattnets värde för samhället är en viktig del i motiveringen av åtgärdsprogrammet. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutvecklingen som för kommande generationer.

Kontakt