/

Om Bottenhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västernorrlands län är utsedd till vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt.

Liten båt på solglittrande hav. Branta öar i bakgrunden.

Höga kusten, Örnsköldsvik. Foto: Fredrik Forsgren

Distriktet ligger mitt i Sverige och utgör 31 procent av Sveriges landyta. Här finns också ungefär en tredjedel av landets sjöar och vattendrag. Området sträcker sig från Vapstälven i norr till Dalälven i söder. Länen Västernorrland och Gävleborg ingår i sin helhet i distriktet; dessutom tillkommer större delen av Jämtlands och Dalarnas län och mindre områden av länen Västerbotten, Uppsala och Västmanland. Bottenhavets vattendistrikt sträcker sig även över gränsen till Norge och där omfattas delar av regionerna Nordland, Tröndelag och Inlandet. Detta eftersom riksgränsen inte följer vattendelaren utan många svenska älvar har sin början på norska sidan. Dessutom börjar några vattendrag på svenska sidan för att rinna västerut mot Atlanten.

I Västernorrland når den norrländska bergkullterrängen ända ut till havet, med Höga kusten i norr som typexempel. I Gävleborgs län varvas exponerade och stenrika kustpartier med skärgårdsområden och grunda, skyddade vikar. Landhöjningen har varit betydande längs hela kusten och pågår fortfarande.

De flesta av vattendistriktets drygt 900 000 invånare är bosatta i kustområdet, i Storsjöbygden och i älvdalarna. Hushållen förbrukar merparten av de drygt 100 miljoner kubikmeter vatten som årligen produceras i de kommunala vattenverken.

Skogsbruket är den dominerande areella näringen men det bedrivs även jordbruk, framförallt längs kusten och i de södra delarna.

Kontakta oss

Bottenhavets vattendistrikt

Vattenvårdsdirektör: Joakim Kruse

Länsstyrelsen Västernorrlands län
Nybrogatan 15, 871 31 Härnösand

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Telefon: 0611-34 90 00

Samverkan

Mycket av det arbete som utförs inom vattenförvaltning görs på regional nivå. För att lyckas med ett bra och effektivt arbete för vattnets bästa behövs samverkan i alla led. Liksom de andra distrikten i Sverige samverkar Bottenhavets vattendistrikt med kommuner, länsstyrelser, vattenråd, branschorganisationer, intresseorganisationer, nationella myndigheter och departement. Eftersom distriktet har en lång gräns till Norge samverkar vi även med grannlandet om de vatten som korsar gränsen åt ena eller andra hållet.

Samverkansstrategi Norge 2021–2027

Totalt ingår sju län i distriktet, helt eller delvis. Varje län har ett så kallat beredningssekretariat som samverkar med vattenmyndigheterna. Bland annat tar de fram kunskapsunderlag och lämnar förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Beredningssekretariaten sköter också den huvudsakliga samverkan med distriktets 52 kommuner.

Vattenråd är en annan typ av aktör som vattenmyndigheterna samverkar med på regional och lokal nivå. I Bottenhavets distrikt finns ett tiotal mer eller mindre aktiva vattenråd.

Kontakt