/

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har tre åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Skogsbäck med mosaik av mossor, växter, stenar, stubbar och fallna träd längs bäcken.  

Foto: Mostphotos

Skogsstyrelsen ska bland annat utveckla sin tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärd 1 – Tillsyn inom skogsbruket

Åtgärd 2 – Information och kunskapsförmedling

Åtgärd 3 – Åtgärder för ekologiskt funktionella kantzoner

Kontakt