/

Kommunerna åtgärd 4 – Fysisk planering enligt plan- och bygglagen

Åtgärden är en revidering av Kommunerna åtgärd 6 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Kommunerna

Kommunerna ska genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt plan- och bygglag (2010:900) (PBL), på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. Kommunerna ska särskilt:

  1. säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten, utifrån aktuellt planeringsunderlag, från bland annat Vatteninformationssystem Sverige (VISS), beaktas vid fysisk planering och andra ärenden, som regleras i PBL Länk till annan webbplats.,
  2. tillgodose att översiktsplanen tar hänsyn till och samordnas med aktuella planeringsunderlag, bland annat regionala vattenförsörjningsplaner, på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden behöver genomföras i samverkan med den länsstyrelse som har tillsynsansvar och berörda kommuner inom avrinningsområdet samt berörd region i de fall kommunen är inom ett område som omfattas av regional fysisk planering.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021. Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Enligt PBL 3 kap Länk till annan webbplats.. 4 § ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas.

Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna gällande tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten när översikts- och detaljplaner tas fram.

Boverket ska i sin tur ge kommunerna, länsstyrelserna och berörda regioner nationell vägledning på området.

Genom rådgivning och vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten i översikts- och detaljplanering ges kommunerna förutsättningar för att kunna följa miljökvalitetsnormerna i den fysiska planeringen.

Åtgärden ska leda till att nödvändiga förutsättningar skapas, så att rätt åtgärder vidtas när planeringen omsätts i handling.

  • Det är viktigt att kontinuerligt följa upp översiktsplaneringen och detaljplanerna för att åtgärder genomförs på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten fortsätter att följas.
  • Det kan vara nödvändigt att se över gamla detaljplaner och vid behov ersätta dessa med nya för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
  • Det kan vara aktuellt, att se över gamla eller ersätta gamla detaljplaner med nya, när flera mindre detaljplaner ger en kumulativ påverkan på en eller flera vattenförekomster.

Kommunerna kan även tydliggöra hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås genom tematiska tillägg till översiktsplaneringen, vanligen kallade ”vattenplaner”, ”blå planer” eller avrinningsområdesvisa åtgärdsprogram. För kustkommuner ska havsmiljöförvaltningens normer och underlag för kustzonen inkluderas.

Genom att använda underlaget från regionala vattenförsörjningsplaner i den fysiska planeringen kan dricksvattentäkternas skydd säkerställas.

Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på dricksvattentäkter kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs.

I arbetet med översiktsplaneringen är det viktigt att även ta med reservvattentäkter och områden där kommunen identifierat framtida vattenbehov, till exempel vid planeringen av nya bostadsområden.

Miljökvalitetsnormen för vatten ska även beaktas vid prövning och tillsyn i andra ärenden
som regleras i PBL.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av;

Boverket 1

Region Stockholm 1/ Region Skåne

Länsstyrelserna 7 och 9

Kommunerna 1, 3, 5 och 6

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18 Länk till annan webbplats.) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Den här åtgärden kan stödjas av vägledningen som Boverket ska ta fram enligt Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön Länk till annan webbplats., åtgärd 14.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) kan följas.

Åtgärden kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och framtida dricksvattentäkter från förändrad nederbörd, översvämning eller torka samt att utarbeta hållbar dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel.

Kontakt