/

Åtgärder

Vattenmyndigheterna tar fram åtgärdsprogram med bindande administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra. De åtgärderna underlättar för att kunna utföra fysiska åtgärder som behövs i vattnet eller vattenmiljön. Vatten är en känslig resurs som vi måste ta hand om.

Åtgärdsprogram

Vattenmyndigheterna har ett uppdrag att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i och kring våra vattenmiljöer. Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. Åtgärdsprogrammen beskriver alltså de problem som finns i vattendistriktens vatten och som måste lösas. Här finns också information om de viktigaste källorna till problemen och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in. Vi beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för samhället, och analyserar hur miljön påverkas av dem.

Åtgärdsprogram

Administrativa och fysiska åtgärder

Åtgärder behövs för bättre vatten. Men ordet åtgärd kan ha olika innebörd i olika delar av vattenförvaltningsarbetet. I vattendistriktens åtgärdsprogram pekar vattenmyndigheterna på vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina ansvarsområden. Det är administrativa åtgärder, till exempel att ändra föreskrifter, prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i sin verksamhet. Allt för att underlätta för markägare och andra att genomföra rätt fysiska åtgärd på rätt plats i miljön.

De fysiska åtgärderna som genomförs i vattnet eller vattenmiljön har sin utgångspunkt i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Fysiska åtgärder ska leda till att kvaliteten på vattnet höjs och att miljökvalitetsnormerna uppnås. Ett exempel på fysisk åtgärd är när man lägger tillbaka stenar i en å som för länge sedan rensades på sten för att underlätta för flottning av timmer. Andra fysiska åtgärder kan vara våtmarker och kalkning.

Åtgärderna utförs av länsstyrelser, kommuner, näringsliv och olika organisationer. I vatteninformationssystem Sverige, VISS finns förslag på vilka fysiska åtgärder som kan genomföras för att förbättra vattenmiljöerna i hela landet.

Fysiska åtgärder i vatten

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Vattenmyndigheterna följer årligen upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det görs genom en återrapportering.

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Vägledning för hur du praktiskt använder kartorna i de digitala åtgärdsunderlagen

Vi förklarar hur kartorna och de olika lagren fungerar och hur du kan använda dem för att till exempel titta på åtgärdsbehoven i din kommun. Verktyget underlättar arbetet med den kommunala tillsynsplanen och att utveckla samarbetet kring vattenfrågor med grannkommunerna. Filmen kompletterar den övergripande introduktionsfilmen och riktar sig till dig som arbetar med vattenfrågor i din kommun.

Introduktion digital åtgärdsunderlag Länk till annan webbplats.

Kontakt