/

Digitala åtgärdsunderlag

De digitala åtgärdsunderlagen ska underlätta för handläggare på kommuner och länsstyrelser att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. De knyter ihop åtgärdsprogrammet med miljökvalitetsnormerna och databasen VISS.

Vart sjätte år tar de fem vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram med bindande administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra. Dessa åtgärder underlättar för att utföra fysiska åtgärder - som behövs i vattnet eller vattenmiljön.

Som ett stöd till handläggare på kommuner och länsstyrelser att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten finns digitala underlag. De är indelade efter verksamhetsområdena nedan och består av kartbaserade Story Maps. Nytt för 2024 är även en detaljerad Excelfil med riskbedömningar av att vatten inte når god status till 2027 gällande övergödning, miljögifter och fysisk påverkan. Här finns också information om åtgärder för vattenskydd. Detta dokumentet vänder sig främst till kommunerna och kan användas vid till exempel tillsynsplanering.

Ladda ner Excelfilen (25 MB) Excel, 24 MB.

Underlagen vänder sig främst till de som arbetar med åtgärdsgenomförande på myndighet, länsstyrelse eller kommun. Som exempelvis VA-planerare, översiktsplanerare, miljöchef, miljöinspektör, vattenstrateg, vattenverksamhetshandläggare, miljöprövningsdelegation, handläggare av förorenade områden eller rådgivare inom lantbruk.

Verksamhetsområden

Underlagen är uppdelade i verksamhetsområdena:

 • Avlopp
 • Dagvatten
 • Fysisk planering
 • Förorenade områden
 • Jordbruk
 • Kalkning
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Restaurering och områdesskydd
 • Vattenförsörjning
 • Vattenverksamhet
 • Planeringsunderlag i Excel

Ett stöd i åtgärdsgenomförandet och för nya utvecklade arbetssätt

Fokus ligger på att kommuner och länsstyrelser behöver prioritera de områden där miljökvalitetsnormerna riskerar att inte nås eller där försämring hotar. Samtidigt ska underlagen stödja nya utvecklade arbetssätt för att integrera vattenförvaltningen och genomförande av åtgärdsprogrammet i ordinarie verksamhet.

De olika distrikten har olika utmaningar. Därför blir det länsstyrelsernas och kommunernas uppgift att med hjälp av informationen i VISS identifiera vilka insatser som ska prioriteras.

Digitala åtgärdsunderlag Länk till annan webbplats.

Introduktion till åtgärdsunderlagen

Lyssna på projektledare Niklas Holmgren som berättar om hur du enkelt klickar dig fram till önskad information.

Presentation för digitala åtgärdsunderlag

Vattenmyndigheterna har tagit fram en powerpointpresentation som använts i samband med visning av de digitala åtgärdsunderlagen. Presentationen finns tillgänglig för nedladdning för den som önskar använda den, dock är den 38 MB stor.

Powerpointpresentation digitala åtgärdsunderlag Powerpoint, 38.2 MB.

Vägledning till kartorna

Ta del av hur du praktiskt använder kartorna i de digitala åtgärdsunderlagen. Det kan exempelvis vara för en behovsutredning eller miljötillsynsplan hos en kommun.

Kontakt