/

Fysiska åtgärder i vatten

De fysiska åtgärderna som genomförs i vattnet eller vattenmiljön har sin utgångspunkt i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Fysiska åtgärder kan vara anläggande av våtmarker, återställning av vattendrag eller kalkning. Rätt åtgärd behöver hamna på rätt plats.

Från åtgärdsprogram till fysisk åtgärd

Själva begreppet åtgärd kan ha olika innebörd. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet riktar sig till statliga myndigheter och kommuner. De är av administrativ karaktär och underlättar för att kunna utföra fysiska åtgärder som behövs i vattnet eller vattenmiljön.

Exempel på fysiska åtgärder som kan göras för att få bättre kvalitet på vattnet är:

  • Kalkning av sjöar, vattendrag eller våtmarker
  • Anläggande av fiskväg
  • Återställning av rensade eller rätade vattendrag
  • Anläggande av tvåstegsdiken
  • Ökad rening vid reningsverk
  • Minskade utsläpp från enskilda avlopp
  • Förbättrat gödselutnyttjande av till exempel fosfor

Vattnen ska bevaras, förbättras och återställas för att de ska nå eller bibehålla god status. Konstgjorda och kraftigt modifierade vatten ska bevaras och förbättras för att nå god potential.

Illustration över ett landskap före och efter att enskilda avloppsanläggningar med dålig reningseffekt blivit åtgärdade. Efterbilden visar att olika typer av avloppsanläggningar kan behövas på olika platser och att flera hushåll kan anslutas till en gemensam anläggning.

Enskilda avloppsanläggningar som är rätt konstruerade och dimensionerade gör stor nytta för vattenmiljön. När det inte längre läcker ut näringsämnen och bakterier till sjöar, vattendrag, grundvatten och kustens vikar kan vattenmiljöerna återhämta sig. Vattnet blir till exempel klarare och igenväxning och algblomningar minskar. Illustration: Tobias Flygar.

Rätt åtgärd på rätt plats

Många åtgärder för att skydda vårt vatten görs redan i dag. Industrier har egna reningsverk, lantbrukare undviker att bruka marken närmast vattendragen, kommuner anlägger våtmarker för att ta hand om dagvatten och minska risken för översvämning. Men ibland är det svårt att se källan till problemen och då är åtgärderna inte lika lätta att sätta in. Vi vet att utsläppen finns, men inte hur stora de är eller när de sker.

Fysiska åtgärder ska inriktas på vatten med problem eller där kvaliteten riskeras att försämras, och vad som behöver göras för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Vad som exakt ska göras och hur, avgörs av länsstyrelserna, kommunerna och bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, vattenråden och liknande samarbetsorgan, näringslivet och allmänheten. Det är ett arbete där alla måste hjälpas åt, för ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Information om vattenåtgärder i VISS

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag till fysiska åtgärder i vatten och dessa finns i Åtgärdsbiblioteket i databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS.

Kontakt