/

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett underlag till Åtgärdsprogram 2022–2027. Samrådssynpunkter på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen har beaktats vid beslut om fastställande av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.

Syftet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är att följa miljökvalitetsnormerna i alla yt- och grundvattenförekomster, i enlighet med kraven i (vattendirektivet) (2000/60/EG) och i (vattenförvaltningsförordningen) (2004:660).

Vattenmyndigheterna föreslog inför samrådet 2020 60 administrativa åtgärder. Åtgärderna ligger till grund för genomförandet av de fysiska åtgärder som krävs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogram 2022–2027 riktar sig till myndigheter och kommuner som inom sina respektive ansvarsområden ska genomföra de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

I miljöbalken, 6 kap 3 § anges att en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vattenmyndigheterna har genomfört en strategisk miljöbedömning vid upprättandet av vattenförvaltningens Åtgärdsprogram 2022–2027. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas komma att medföra är nödvändig.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2022–2027 förväntas medföra övervägande positiva effekter för samhälle och miljö. Åtgärder som kan bedömas som negativa gentemot andra intressen berör främst kulturmiljö och energisektorn, men sådana negativa konsekvenser är starkt beroende av hur genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) sker och de avvägningar som görs inom ramen för de processerna.

Underlag till miljökonsekvensbeskrivningen har framförallt hämtas från Förslag till Förvaltningsplan 2021–2027 och Förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027 för vattenmyndigheterna. En svårighet i miljöbedömningarna har varit att tydligt kunna avgöra effekterna av åtgärderna i åtgärdsprogrammet på grund av att dessa i huvudsak är administrativa åtgärder och det är därför svårt att precisera vilka konsekvenserna kommer att bli.

Åtgärderna riktar sig till en mängd olika aktörer som själv måste avgöra vilka fysiska åtgärder som är lämpligast att vidta för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Miljöbedömningarna är därför övergripande utifrån de typer av fysiska åtgärder som de administrativa åtgärderna förväntas leda till.

Ladda ner vattendistriktens miljökonsekvensbeskrivningar i pdf-format ovan eller läs vidare om miljökonsekvensbeskrivningen på följande sidor:

Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsningar

Förslag till åtgärdsprogram

Miljöförhållanden i vattendistriktet

Bedömning av miljöpåverkan

Alternativ till åtgärdsprogrammet

Kontakt