/

Länsstyrelserna delåtgärd 2 – Mer vatten i landskapet

Åtgärden är en del av Södra Östersjöns delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027.

Länsstyrelserna ska ta fram en ny eller uppdatera befintlig våtmarksstrategi för länet. Strategin ska identifiera var våtmarksanläggningar för olika eller kombinerade syften bör prioriteras. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitets-normerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

För att bidra till att rätt våtmark anläggs på rätt plats behöver varje län ta fram en våtmarksstrategi. Strategin ska ta hänsyn till länets förhållanden och bidra till att rätt våtmark anläggs på rätt plats. Även bevattningsdammar inom jordbruket och trädgårdsnäringen kan ingå våtmarksstrategin.

Eventuellt arbete med recirkulation av renat avloppsvatten skulle också kunna tas med i detta sammanhang för en bättre helhetsbild.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kommer vattenmyndigheten att tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan länsstyrelsen behöva nyttja annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027:

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 7

Jordbruksverket åtgärd 1

Jordbruksverket åtgärd 3

Jordbruksverket åtgärd 4

Länsstyrelserna åtgärd 9

Kommunerna åtgärd 3

Åtgärdens genomförande stödjer en åtgärd i Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027:

Naturvårdsverket delåtgärd 1

Kontakt