/

Finansiering av åtgärdsgenomförande

Åtgärdsprogrammets utformning och genomförande bygger på att det finns finansiering för åtgärder. Vid utformningen av åtgärdsprogrammet spelar det en roll vilken typ av finansiering som ligger till grund för åtgärdsgenomförande.

Administrativa åtgärder

För de statliga myndigheterna finansieras de administrativa åtgärderna genom den statliga budgetprocessen. Det är upp till varje myndighet att bevaka sina uppdrag och följande resursbehov för det kommande året, och därmed äska medel för att kunna genomföra sina uppdrag. Åtgärderna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är ett sådant uppdrag. I myndigheternas uppdrag ingår att strukturera sitt arbete på sådant vis att de säkerställer att miljökvalitetsnormerna för vatten prioriteras i den dagliga verksamheten där de berörs.

Kommunerna har samma ansvar att säkerställa att de har tillräckliga resurser för att bedriva sin verksamhet och för att kunna fullfölja sina uppdrag. För kommunernas verksamhet inom tillsyn och VA är det kommunerna själva som beslutar om avgifter, taxor och skattesatser. Till exempel är grunden för tillsynen att den ska vara självfinansierad, alltså att det är verksamhetsutövaren som ska betala för den totala tillsynskostnaden.

Fysiska åtgärder

Finansieringen av fysiska åtgärder ska bygga på principerna om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att negativ miljöpåverkan i första hand bör hejdas vid källan och att det är förorenaren som ska betala. Alltså att det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som utför och bekostar de fysiska åtgärder som krävs.

Vissa åtgärdsområden omfattas bara delvis eller inte alls av denna princip. Det gäller till exempel historiska verksamheter där det inte längre finns en ansvarig verksamhetsutövare, eller vissa jordbruksverksamheter som inte fullt ut anses ska bära ansvaret för att åtgärda tidigare generationers storskaliga påverkan som än idag orsakar övergödning.

Om det inte går att helt eller delvis lägga ansvaret på dessa faller det på det allmänna att helt eller delvis finansiera åtgärdsarbetet. Detta kan ske på följande sätt:

  • Principen att förorenaren betalar med överföring av kostnaden till konsument eller fastighetsägare,
  • Återflöden från EU-fonder som utbetalas som bidrag med olika grad av medfinansiering från staten,
  • Statliga anslag som betalas ut som bidrag med olika grad av medfinansiering, eller
  • Medel från ideella fonder.

I kapitel 3.5 i åtgärdsprogrammet 2022-2027 finns det mer detaljerad information hur finansieringen av åtgärderna går till och hur mycket medel som finns tillgängliga fördelat på olika miljöområden.

Kontakt