/

Om Bottenvikens vattendistrikt

​Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela Norrbottens län och större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län är utsedd till vattenmyndighet i distriktet.

En person står på en båt med en svenska flagga.

Foto: Johnér bildbyrå, Roine Magnusson

Bottenvikens vattendistrikt omfattar 30 huvudavrinningsområden från Torneälven ner till Ume- och Öreälvens avrinningsområden som gränsar mot Bottenhavets vattendistrikt. I vattendistriktet finns de fyra stora nationalälvarna Torne-, Kalix-, Pite- och Vindelälven vilka är skyddade från vattenkraftsutbyggnad. Torneälvens avrinningsområde sträcker sig över både Sverige och Finland samt en liten del av Norge varför detta utpekats som ett internationellt vattendistrikt som länderna ska samarbeta kring.

Distriktet karakteriseras av många sjöar, landhöjningskust, bräckt havsvatten, stor och tung basindustri samt gles befolkning. Bottenvikens vattendistrikt är störst till ytan av de fem distrikten i Sverige samtidigt som det har det lägsta befolkningsantalet. Totalt finns cirka 42 000 sjöar och kusten omfattar närmare 7 000 öar. Här finns cirka 500 000 invånare som i huvudsak är bosatta i kustområdet och älvdalarna.

Planer och åtgärder för Bottenvikens vattendistrikt

Åtgärdsprogrammet beskriver de problem som behöver lösas i distriktets vatten, vilka de viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in.

Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för distriktets vatten, men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vattenförekomster som riskerar att bli försämrade.

Samverkan

Mycket av det arbete som utförs inom vattenförvaltning görs på regional nivå. För att lyckas med ett bra och effektivt arbete för vattnets bästa behövs samverkan i alla led. Bottenvikens vattendistrikt samverkar med kommuner, länsstyrelser, vattenråd, branschorganisationer, intresseorganisationer, nationella myndigheter och departement. Unikt för distriktet är att vi har internationell samverkan med två grannländer.

Det finns två län i Bottenvikens vattendistrikt. Samverkan med länsstyrelserna sker främst via beredningssekretariaten, men länsstyrelserna som helhet har en nyckelroll i åtgärdsarbetet. Det är också via beredningssekretariaten som samverkan med distriktets kommuner huvudsakligen sker.

I Bottenvikens vattendistrikt finns en referensgrupp med personer med spetskompetens inom viktiga vattenanknutna intressen. Referensgruppen bidrar till hög kvalitet och bred förankring av vattenförvaltningsarbetet i vattendistriktet.

Genom att Vattenmyndigheten stöttar vattenråden stödjer vi även samverkan på lokal nivå i distriktet. Vattenråden är viktiga för att bygga och sprida lokal kunskap om vattnet till andra målgrupper, exempelvis kommuner, fiskevårdsförbund och verksamhetsutövare. Samverkan sker även med andra grupper som exempelvis vattenvårdsförbund, regionförbund och branschorganisationer.

Kontakt

Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen Norrbottens län
971 86 Luleå

Telefon: 010-225 50 00