/

Länsstyrelserna åtgärd 4 – Tillsynsvägledning till kommuner

Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 3, 7 och 8 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Länsstyrelserna ska vidareutveckla sin vägledning och tillsynsvägledning till kommunerna i deras tillsyn, prövning och egenkontrollarbete av:

  1. miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalk (1998:808) Länk till annan webbplats. (MB) 9 kap.
  2. förorenade områden enligt MB 10 kap.
  3. jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.

Åtgärden ska medföra att det för verksamheter med ovan nämnda påverkan ställs krav på genomförande av åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021.

Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Länsstyrelsen ska planera sin tillsynsvägledning baserat på den sektorsövergripande planering som ska görs enligt länsstyrelsens åtgärd 1. Behoven av tillsynsvägledning som enskilda kommuner behöver kan variera och därför är det viktigt med en dialog mellan länsstyrelsen och kommunerna i länet för att klargöra vilken tillsynsvägledning som de efterfrågar.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Naturvårdsverket 1–3, 5, 8 och 9

Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 1

Jordbruksverket 6

Länsstyrelserna 1 och 2

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Kommunerna 1 och 2

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18 Länk till annan webbplats.) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Kontakt