/

Nyttor

Samhällsekonomiska nyttor och kostnader definieras inom samhällsekonomisk analys som allt som ökar respektive minskar människors välbefinnande. Människor värdesätter en god vattenmiljö, men det är också uppenbart att vi inte är villiga att offra all annan konsumtion för en bättre miljö.

Vattenmiljön har ett positivt värde, men det är inte av oändligt värde. Anledningen till det är att vi begränsas av knappa resurser vilket innebär att avvägningar måste göras.

Nyttor som uppstår i ytvatten till följd av åtgärdsprogrammet har uppskattats genom ett underlag som tagits fram specifikt för vattenmyndigheterna för att kunna bedöma nyttan av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Det totala värdet av miljönyttan som uppstår för ytvatten till följd av åtgärderna i åtgärdsprogrammet 2022-2027 kan därmed uppskattas till 145 miljarder kr.

Nyttor som uppstår i grundvatten och i havet har inte kunnat kvantifieras och beskrivs därför kvalitativt.

Nyttan som beräknats är endast för den miljöförbättring som sker till följd av att åtgärdsprogrammet genomförs. Det ska inte tolkas som en total värdering av vattenkvalitet för alla tänkbara vattenkvalitetstillstånd. På grund av åtgärdsprogrammet omfattning är det svårt att ge en heltäckande värdering av alla de nyttor som uppstår till följd av åtgärdsprogrammet, men denna uppskattning kan anses vara de mest betydande miljönyttorna.

För en mer utförlig beskrivning av hur detta ekonomiska värde av miljönyttorna uppskattats, och även andra kvalitativa beskrivningar av ytterligare nyttor som åtgärdsprogrammet medför, se kapitel 3.2 i åtgärdsprogram 2022-2027.

Kontakt