/

Försvarsinspektören för hälsa och miljö åtgärd 2 – Dricksvattenskydd

Åtgärden är en revidering av Generalläkarens åtgärd 2 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom sitt ansvarsområde säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen och bedriva systematisk och regelbunden tillsyn av vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³/dygn.

Åtgärden ska genomföras i samråd med berörda länsstyrelser.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021. Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom sin tillsyn av försvarets verksamheter
säkerställa ett långsiktigt skydd av dricksvattentäkter, exempelvis genom att meddela
förelägganden om försiktighetsmått och skyddsåtgärder där det behövs för att motverka
påverkan på yt- och grundvattenförekomster som används för dricksvattenuttag.
Genom en systematisk tillsyn av försvarets verksamheter, lokaliserade i anslutning till
dricksvattenförekomster, kan nödvändiga förebyggande åtgärder vidtas för att begränsa
påverkan så att miljökvalitetsnormerna kan följas.

Tillsynen av försvarets verksamheter innebär att kontrollera att föreskrifter, tillstånd och
dispenser inom vattenskyddsområden följs för försvarets verksamheter.

Skyddsföreskrifterna kan innebära inskränkningar (exempelvis krav på anmälan, tillståndsplikt eller förbud) för verksamheter som har en betydande påverkan på vattenförekomsterna. Detta kan leda till att miljökvalitetsnormerna inte följs.

Föreskrifter inom vattenskyddsområden reglerar exempelvis hantering av:

  • petroleumprodukter
  • bekämpningsmedel och andra kemikalier
  • avfallshantering
  • infiltration av avloppsvatten

Eftersom många vattentäkter, både allmänna och enskilda, saknar vattenskyddsområde är det nödvändigt att Försvarsinspektören för hälsa och miljö även tar hänsyn till dessa.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har även befogenhet att utfärda föreskrifter om
försiktighetsmått med stöd av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och Länk till annan webbplats.
hälsoskydd Länk till annan webbplats. 41 § och ansvarar för att kontrollera att sådana föreskrifter följs.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kommer vattenmyndigheterna att
tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i
VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan FIHM behöva nyttja
annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Alla centrala myndigheter 1

Havs och vattenmyndigheten 5

Åtgärden stödjer genomförandet av;

Länsstyrelserna 5

Kommunerna 3

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) kan följas.

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att skydda nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen vid torka eller översvämning.

Kontakt