/

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 5

– Vägledning för vattenskyddsområden

Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 6 från Åtgärdsprogram 2016–2021 och från kompletterande Åtgärdsprogram 2018–2021.

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla och förmedla vägledning för länsstyrelsernas och kommunernas arbete med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter.

Havs- och vattenmyndigheten behöver särskilt uppdatera och upprätthålla:

  1. vägledning för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden,
  2. vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner.

Havs- och vattenmyndigheten bör även stötta och ge råd till länsstyrelserna i tillämpningen av vägledning för arbetet med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter.

Åtgärden ska ske i samråd med länsstyrelser, Boverket och Sveriges geologiska undersökning.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021. Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Havs-och vattenmyndigheten behöver ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och kommunerna i deras arbete med att skydda dricksvattentäkter.

Åtgärden ska leda till att vägledning för både vattenskyddsområden och regionala vattenförsörjningsplaner utvecklas så att länsstyrelser och kommuner får förutsättningar att säkerställa ett långsiktigt och tillräckligt skydd för dricksvattentäkter på ett enhetligt och rättssäkert sätt.

  • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för central tillsyn och vägledning när det gäller frågor om vattenskyddsområden. Att inrätta vattenskyddsområden kan vara en komplicerad och resurskrävande process och fortsatt aktivt stöd och vägledning från Havs- och vattenmyndigheten behövs, exempelvis i form av handböcker, manualer, utbildningar eller motsvarande. Vägledning för vattenskyddsområde bör även inkludera hur vattenresurser lämpliga för framtida dricksvattenproduktion kan skyddas.
  • Havs- och vattenmyndigheten färdigställde och publicerade i januari 2020 ”Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering - För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning Länk till annan webbplats.” (2020a). Havs- och vattenmyndigheten bör fortsätta ge råd och stöd för implementering av vägledningen, och vid behov uppdatera den.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan vattenmyndigheterna bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten tillgängliggör ett underlag indelat i avrinningsområden baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna

Alla centrala myndigheter 1

Boverket 1

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Länsstyrelserna 5

Kommunerna 3

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) kan följas.

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och framtida dricksvattenvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka.

Kontakt