/

Boverket åtgärd 1 –
Fysisk planering enligt plan- och bygglagen

Boverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden är en revidering av Boverkets åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Miljö där byggprojekt pågår bland stadens byggnader
och vatten mellan stadsdelar. En lyftkran syns i förgrunden. 

Boverket ska vägleda kommuner och länsstyrelser om kommunal planering i syfte att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Boverket ska vägleda kommuner och länsstyrelser och berörda regioner om fysisk planering och andra ärenden som regleras i plan- och bygglag (2010:900), i syfte att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Boverket behöver särskilt följa upp och utveckla vägledning och stöd till:

  1. kommuner och berörda regioner om hur miljökvalitetsnormer för vatten ska följas i region-, översikts- och detaljplanering,
  2. länsstyrelser om samråd och granskning kring föreslagna planer och tillsyn av detaljplaner och områdesbestämmelser för att följa miljökvalitetsnormer för vatten,
  3. kommuner och länsstyrelser rörande hanteringen av mellankommunala frågor för att ta hänsyn till avrinningsområdesperspektivet, samt hur vattenförsörjningsplaner och andra planeringsunderlag kan användas vid fysisk planering.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med andra centrala myndigheter med ansvar inom relevanta sak- eller förvaltningsområden, men även med länsstyrelser, berörda regioner och kommuner, som är mottagare av ovan nämnda vägledningar och stöd. Boverket ska även beakta klimataspekter i sina vägledningar och stöd så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021. Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Boverket ansvarar för att kartlägga behovet av vägledning och stöd för kommuner och
länsstyrelser i frågor om tillämpningen av Plan och bygglagen.

Vägledning utifrån gällande lagstiftning och rättsutveckling behöver utvecklas för att följa miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten i den fysiska planeringen och i andra ärenden som regleras i PBL.

Boverket har tagit fram flera vägledningar som kopplar till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vägledningsarbetet behöver kontinuerligt följas upp och vidareutvecklas, exempelvis genom
att ta fram handböcker, manualer, workshoppar, föredrag och utbildningar.

Samrådssynpunkter har visat att det i flera frågor och sakområden finns behov av utvecklad
vägledning och stöd. Många synpunkter berör hur kumulativa effekter ska hanteras, till
exempel när enskilda detaljplaner, var för sig har liten påverkan, men tillsammans leder till
betydande påverkan på en vattenförekomst.

Andra exempel på vägledningsbehov gäller rening av dagvatten från kvartersmark och dagvattenfrågor utanför detaljplanen. I dessa frågor är det viktigt att samverka med Naturvårdsverket.

Boverkets vägledningar ska ta hänsyn både till effekten av klimatförändringar och behovet av minskad klimatpåverkan. När det gäller översvämningsrisker ska vattendirektivet och
översvämningsdirektivet samordnas, bland annat så att bebyggelse i möjligaste mån skyddas från översvämning. I denna fråga är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en viktig samverkanspart.

Det har även inkommit samrådssynpunkter som pekar på behovet av vägledning och stöd
rörande frågan om hur kompensationsåtgärder kan belysas och hanteras redan i
översiktsplaneringen, i de fall det föreligger en risk för försämring av en vattenförekomsts
status.

Området förorenade områden är något som behöver synliggöras mer.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan Vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten tillgängliggör ett underlag indelat i avrinningsområden baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Havs-och vattenmyndigheten 5

Naturvårdsverket 7

Länsstyrelserna åtgärd 1, 5 och 7

Region Stockholm / Region Skåne

Kommunerna åtgärd 3, 4 och 5

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden

Sveriges geologiska undersökning 1

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012 Länk till annan webbplats.) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön, kan följas (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a).

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) kan följas.

Åtgärden kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att vägleda kommuner, berörda regioner och länsstyrelser om fysisk planering för hållbar vattenanvändning, dagvattenhantering och skydd av vattenresurser vid exempelvis torka och översvämning så att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten följs.

Kontakt