/

Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet

Kostnaderna för att genomföra åtgärdsprogrammet 2022-2027 har beräknats i sin helhet genom en scenarioanalys, helt enkelt hur vi tror att det kommer genomföras i praktiken. I konsekvensanalysen delas kostnaderna upp för administrativa åtgärder och för fysiska åtgärder.

  • Det är endast de administrativa åtgärderna som står med i åtgärdsprogrammet och som är juridiskt bindande.
  • De fysiska åtgärderna är endast ett förslag för att visa på åtgärdsprogrammets genomförande, och är inte juridiskt bindande. Dessa finns i VISS.

Varje fysisk åtgärd ute i miljön antas föregås av tillsyn och/eller prövning, för att leda till att den bäst lämpade åtgärden efter lokala förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten genomförs. Detta ger en viss osäkerhet i beräkningen av åtgärdsprogrammets kostnader, eftersom kostnaderna för samma typ av åtgärd kan variera stort beroende på vart den görs.

Kostnaderna för administrativa åtgärder har summerats till 2,2 miljarder kr för hela åtgärdsprogrammet 2022-2027. Kostnaderna för de fysiska åtgärderna har summerats till 27,5 miljarder kr.

Kontakt