/

Norra Östersjön

Distriktet, som till ytan är Sveriges minsta, berör sju län och 74 kommuner.

Området sträcker sig från Älvkarleby i norr till Oxelösund i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster och här bor det 2,9 miljoner människor. Stora delar av vattendistriktet har formats av mänskliga aktiviteter under lång tid vilket i sin tur har påverkat hur vattnet mår i dag.

Distriktet genomkorsas av rullstensåsar med tillgängliga grundvattenresurser till dricksvattenförsörjningen och det finns totalt 1 214 ytvattenförekomster vilket innefattar sjöar, vattendrag och kustvatten.

Mälarens 22 600 kvadratkilometer stora avrinningsområde omfattar en betydande del av Norra Östersjöns vattendistrikt. Mälaren har pekats ut som riksintresse tack vare de natur- och kulturvärden samt frilufts- och turistintressen som finns här.

Planer och åtgärder för Norra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsprogrammet beskriver de problem som behöver lösas i distriktets vatten, vilka de viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in.

Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för distriktets vatten, men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vattenförekomster som riskerar att bli försämrade.

Förvaltningsplan för vatten 2022-2027 Norra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Norra Östersjöns vattendistrikt

Följande material går att beställa via vår resursbrevlåda:

- Åtgärdsprogram 2016–2021, del 4, Förvaltningsplan

Kontakta oss

Vattenvårdsdirektör: Carina Färm

Länsstyrelsen Västmanlands län

721 86 Västerås

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 90 00

Kontakt