/

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Vattenmyndigheterna följer årligen upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det gör vi genom en återrapportering. Syftet är att Vattenmyndigheterna ska kunna följa hur det går med arbetet och göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut.

Enkäter skickas ut

I slutet av varje år tar Vattenmyndigheterna fram en blankett med ett antal frågor om åtgärdsprogrammets genomförande, som skickas till nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Myndigheter, länsstyrelser och kommuner lämnar sin återrapportering till Vattenmyndigheterna. Rapporteringen gäller åtgärder som gjordes föregående år.

Justering för 2022

Vattenmyndigheterna kommer inte skicka ut någon enkät gällande rapportering av åtgärdsgenomförandet 2022 i år. Orsak till detta är att arbetet med utvecklingen av en ny form av uppföljning och utvärdering av åtgärdsgenomförandet pågår. Vi förväntar att åtgärdsarbetet har börjat i samband med att de nya beslutade Åtgärdsprogrammen trädde i kraft 2 september 2022.

Uppföljning av åtgärdsarbetet för september-december 2022 kommer efterfrågas i samband med rapportering av åtgärdsgenomförandet för år 2023.

Återrapportering

Åtgärdsrapporteringen utgår från åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, som säger att alla myndigheter och kommuner som berörs ska rapportera vad man gjort.

Syftet är att vattenmyndigheterna ska kunna följa hur arbetet går och samtidigt göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut. Sista dag för att lämna sin återrapportering till vattenmyndigheterna är den sista februari.

Återrapporteringen för 2021 är den sista för vattenförvaltningscykel 2016-2021.

Vi sammanställer svaren

Vattenmyndigheterna går igenom svaren och sammanställer dem i en årlig rapport som vi publicerar på webben. Det är en viktig återkoppling från myndigheters och kommuners arbete och vi använder resultatet i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och som en grund i samverkan kring vattenarbete i Sverige.

Kontakta Vattenmyndigheterna för att ta del av individuella svar från myndigheter, kommuner och länsstyrelser.

Så här använder vi resultaten

Andra använder också resultaten. Till exempel plockar vi in en del fakta in till Kolada, som är ett webbverktyg där nyckeltal för Sveriges kommuner och regioner sammanställs. Kommunernas svar är också en viktig del i Aktuell Hållbarhets ranking för Sveriges miljöbästa kommun. Ett bra resultat i arbetet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ger högre poäng i rankingen. Återrapporteringen gör det även möjligt för kommuner själva att jämföra sig med varandra.

Kontakt