Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Vattenmyndigheterna följer årligen upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det görs genom en återrapportering. Syftet är att Vattenmyndigheterna ska kunna följa hur det går med arbetet och göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut.

Enkäter skickas ut

I slutet av varje år tar Vattenmyndigheterna fram en blankett med ett antal frågor om åtgärdsprogrammets genomförande, som skickas till nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Myndigheter, länsstyrelser och kommuner lämnar sin återrapportering till Vattenmyndigheterna. Rapporteringen gäller åtgärder som gjordes föregående år.

Vi sammanställer svaren

Vattenmyndigheterna går igenom svaren och sammanställer dem i en årlig rapport, som publiceras på webben. Det är en viktig återkoppling från myndigheters och kommuners arbete och resultatet används i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och som en grund i samverkan kring vattenarbete i Sverige.

Så här används resultaten

Resultaten används också av andra. Till exempel plockas en del fakta in till Kolada, som är ett webbverktyg där nyckeltal för Sveriges kommuner och regioner sammanställs. Just kommunernas svar är också en viktig del i Aktuell Hållbarhets ranking för Sveriges miljöbästa kommun. Ett bra resultat i arbetet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ger högre poäng i rankingen. Återrapporteringen gör det även möjligt för kommuner själva att jämföra sig med varandra.

Utskicket den 2 december 2019

Vid utskicket måndagen den 2 december till länsstyrelser och kommuner blev det fel årtal i enkäterna och bilagorna som skickades med mejlet. Årtalen i enkäterna är åtgärdade och du kan använda länken som skickades ut med mejlet.

De rätta bilagorna:

Ifyllbar PDF för kommunerPDF

Ifyllbar PDF för länsstyrelserPDF

Pausa enkät och skicka vidare till en kollega

I enkäten har du möjlighet att pausa och skicka vidare till svar till en annan kollega. Om du däremot klickar "skicka in svar" så stängs även länken för enkäten och kollegan kan inte svara. Då behöver ni be om en ny länk hos oss, se formuläret nedan.

Behöver du en ny länk?

Har du inte fått mejlet med länk till enkäten eller behöver en ny länk för att kunna svara på enkäten så ber vi dig att fylla i formuläret nedan eller kontakta ditt vattendistrikt. Enkäterna skickades ut till alla kommuners generella e-postadress, till exempel "info@kommun.se", var snäll och kolla den e-postlådan innan du beställer en ny länk till enkäten.

Vattendistrikt i Sverige


Skriv utförligt exempelvis: Kalmar kommun eller Länsstyrelsen Kalmar län

Kontakt