/

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Vattenmyndigheterna följer årligen upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det görs genom en återrapportering. Syftet är att Vattenmyndigheterna ska kunna följa hur det går med arbetet och göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut.

Enkäter skickas ut

I slutet av varje år tar Vattenmyndigheterna fram en blankett med ett antal frågor om åtgärdsprogrammets genomförande, som skickas till nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Myndigheter, länsstyrelser och kommuner lämnar sin återrapportering till Vattenmyndigheterna. Rapporteringen gäller åtgärder som gjordes föregående år.

Återrapportering 2021

Åtgärdsrapporteringen utgår från åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, som säger att alla myndigheter och kommuner som berörs ska rapportera vad man gjort föregående år. Syftet är att vattenmyndigheterna ska kunna följa hur arbetet går och samtidigt göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut. Återrapporteringen för 2021 är den sista i denna vattenförvaltningscykel.

Länsstyrelsernas återrapporteringsenkät Länk till annan webbplats.

Kommunernas återrapporteringsenkät Länk till annan webbplats.

Sista dag för att lämna sin återrapportering till vattenmyndigheterna är den 28 februari 2022.

Vi sammanställer svaren

Vattenmyndigheterna går igenom svaren och sammanställer dem i en årlig rapport, som publiceras på webben. Det är en viktig återkoppling från myndigheters och kommuners arbete och resultatet används i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och som en grund i samverkan kring vattenarbete i Sverige.

Så här används resultaten

Resultaten används också av andra. Till exempel plockas en del fakta in till Kolada, som är ett webbverktyg där nyckeltal för Sveriges kommuner och regioner sammanställs. Just kommunernas svar är också en viktig del i Aktuell Hållbarhets ranking för Sveriges miljöbästa kommun. Ett bra resultat i arbetet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ger högre poäng i rankingen. Återrapporteringen gör det även möjligt för kommuner själva att jämföra sig med varandra.

Kontakt