/

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Vattenmyndigheterna följer upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det gör vi genom en återrapportering.

Återrapporteringen ger oss en förståelse för hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut.

Enkäter skickas ut

I slutet av det år vi genomför återrapporteringen tar vi fram en enkät med ett antal frågor om åtgärdsprogrammets genomförande, som skickas till nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Myndigheter, länsstyrelser och kommuner lämnar sin återrapportering till Vattenmyndigheterna.

Uppföljning av åtgärdsarbetet för september-december 2022 kommer efterfrågas i samband med rapportering av åtgärdsgenomförandet 2023.

Återrapportering

Åtgärdsrapporteringen utgår från åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, som säger att alla myndigheter och kommuner som berörs ska rapportera vad man gjort.

Syftet är att vattenmyndigheterna ska kunna följa hur arbetet går och samtidigt göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut. Sista dag för att lämna sin återrapportering till vattenmyndigheterna för myndigheter och länsstyrelser är den sista februari. För kommuner gäller den sista mars.

Återrapporteringen för 2021 är den sista för vattenförvaltningscykel 2016-2021.

Vi sammanställer svaren

Vattenmyndigheterna går igenom svaren och sammanställer dem. Därefter skickas sammanställningarna ut till berörda myndigheter. Det är en viktig återkoppling från myndigheters och kommuners arbete och vi använder resultatet i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och som en grund i samverkan kring vattenarbete i Sverige.

Kontakta oss för att ta del av individuella svar från myndigheter, kommuner och länsstyrelser.

Kontakt