/

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4

– Nationell strategi för restaureringsåtgärder gällande ofinansierad vattenverksamhet

Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 5 från Åtgärdsprogram 2016–2021.

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en nationell strategi för restaureringsåtgärder gällande påverkan från vattenverksamheter som saknar ansvarig verksamhetsutövare. Åtgärden ska genomföras, så att den bidrar till att de åtgärder vidtas, som behövs, så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.

Åtgärden ska vara genomförd senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Genomförande

Havs- och vattenmyndigheten behöver ta fram en nationell strategi för restaureringsåtgärder gällande ofinansierad vattenverksamhet som till exempel vatten skadade av tidigare flottningsverksamhet.

Strategin bör innehålla förslag på lagändringar och prioriteringar som anger var och hur åtgärder ska genomföras.

Åtgärden berör i stor utsträckning kulturmiljöer som utgörs av anläggningar från historisk vattenverksamhet och behöver därför genomföras i dialog med länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.

Framtagande av denna strategi omfattar utredning av juridiska förutsättningar, prioritering, finansiering och genomförande av åtgärder riktade till ofinansierad vattenverksamhet. Strategin bör leda till att åtgärder genomförs så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

I vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2014:35 Länk till annan webbplats.) föreslår utredaren som enda rimliga lösning att avskaffade flottleder ska utgöra statens ansvar. Staten kan då svara för underhåll i den utsträckning som krävs för att bevara kulturvärden eller ansöka om och genomföra åtgärder.

Exempel på åtgärder är utrivning eller fiskväg, om dessa behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. I genomförandet av åtgärden behöver detta förslag analyseras och belysas.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan Vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten tillgängliggör ett underlag indelat i avrinningsområden baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av;

Alla centrala myndigheter 1

Åtgärdens genomförande stödjer:

Länsstyrelsernas åtgärd 2 och 12

Kontakt