/

Länsstyrelserna åtgärd 9 – Prioritering av övergödningsåtgärder med LOVA

Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027.

Länsstyrelserna ska inom ramen för den stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) prioritera kostnadseffektiva åtgärder mot extern och intern näringsbelastning och aktivt verka för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, vattenorganisationer, rådgivare, åtgärdssamordnare och lantbrukare.

Vattenmyndigheternas underlag över riskklassificering, beting och prioriterade åtgärder ska utgöra en prioriteringsgrund.

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

Länsstyrelserna behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av Vattenmyndigheten genomförs i högre utsträckning, och att de placeras där de gör mest nytta. En särskild vikt bör ges till de åtgärder som Vattenmyndigheten angivit som prioriterade, men det är viktigt att det även finns möjlighet till finansiering av övriga åtgärder för bättre vattenkvalitet.

Länsstyrelsen behöver utforma en plan för hur ersättningarna ska göra störst miljönytta inom ramen för befintlig budget och sedan styra, i möjligast mån, hur ersättningarna betalas ut till de sökande. Ansökningar bör prioriteras efter vattenmyndigheternas underlag över riskklassificering och beting så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Vid finansiering av åtgärder mot internbelastning ska Havs- och vattenmyndighetens vägledning användas. Åtgärdssamordnare är en viktig arbetsform för att öka åtgärdsgenomförandet i jordbruket.

Det är viktigt att det fortsatt finns möjligheter till finansiering för vattenorganisationer,
länsstyrelser och kommuner för att anställa åtgärdssamordnare.

LOVA är tillsammans med den gemensamma jordbrukspolitiken en viktig stödform för att genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Även våtmarkssatsningen i LONA kan utgöra ett komplimenterande stöd för övergödningsåtgärder. Det är därför viktigt att handläggare för de olika stödformerna samverkar för att optimera kostnadseffektiviteten och underlätta för stödsökande.

Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av näringsämnen framför allt fosfor, men också kväve, till ytvattenförekomster, för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd tillgängliggör Vattenmyndigheten ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan länsstyrelsen behöva nyttja annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden;

Länsstyrelserna 8

Och för Södra Östersjön även Naturvårdsverket 1 och Länsstyrelserna 2 i Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 7 och 9

Länsstyrelserna 1 och 8

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18 Länk till annan webbplats.) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att anlägga dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot översvämning och kusterosion.

Kontakt