/

Åtgärder mot torka och vattenbrist

Åtgärderna handlar om rådgivning för vatteneffektivisering, att behålla mer vatten i landskapet samt tillsynsvägledning för vattenuttag respektive att underlätta för vattenhållande åtgärder.

Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist

Åtgärderna i Södra Östersjöns delåtgärdsprogram är juridiskt bindande och ska hanteras på samma sätt som åtgärderna i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027.

Materialet på webbsidorna är ett utdrag från Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027. Fullständigt material hittar du i publikationen.

Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027 Södra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärderna i delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist

Grunden för de åtgärder som ingår i delåtgärdsprogrammet mot torka och vattenbrist är den kartläggning och analys som genomförts för samtliga vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.

I delåtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns vattendistrikt finns två åtgärder riktade till Havs- och vattenmyndigheten, en riktad till Jordbruksverket, en till Naturvårdsverket samt två åtgärder riktade till länsstyrelserna inom vattendistriktet.

Effekter av ett förändrat klimat

I Södra Östersjöns vattendistrikt finns tydliga effekter av ett förändrat klimat. Det finns bland annat en större variation i nederbördsmönstret. Dessutom leder perioder av ökad temperatur till risk för vattenbrist samtidigt som behoven av vatten ökar.

Under senare år har problem med vattenbrist, låga grundvattennivåer och torka uppmärksammats. Problemen förväntas öka i ett förändrat klimat.

Nyttan av att genomföra delåtgärdsprogrammet

Genom att genomföra åtgärderna bedöms vattenförsörjningen till natur, människa och verksamheter kunna stärkas i ett långsiktigt perspektiv.

Det primära syftet med vattendirektivet i sin helhet är att säkerställa en god vattenmiljö idag och i framtiden. Ett genomförande av Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027 medför betydande positiva effekter för samhälle och miljö.

Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutvecklingen som för kommande generationer. Åtgärder för bättre vatten kan motiveras, inte bara miljömässigt och samhällsmässigt, utan även i termer av kostnadsbesparingar och ökad omsättning inom branscher, exempelvis dricksvattenproduktion.

Delåtgärdsprogrammet syftar till att uppnå miljökvalitetsnormerna genom att peka på vad Sveriges statliga myndigheter behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten (enligt Miljöbalken 5 kap. Länk till annan webbplats. och Vattenförvaltningsförordningen 6 kap. Länk till annan webbplats.).

Att nå normerna ger stor nytta och innefattar även förbättrade av kvantitativ grundvattenstatus som ekologisk status.

Kontakt