/

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har fyra åtgärder i åtgärdsprogrammet.

HMS Härnösand och Nyköping.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska bland annat prioritera sin tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärd 1 – Miljötillsyn

Åtgärd 2 – Dricksvatten

Åtgärd 3 – Tillsyn vandringshinder

Åtgärd 4 – Tillsyn avlopp

Kontakt