/

Länsstyrelserna delåtgärd 1 – Rådgivning vatteneffektivisering - samtliga branscher

Åtgärden är en del av Södra Östersjöns delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027.

Länsstyrelserna ska utveckla och genomföra rådgivning i syfte att minska företags vattenförbrukning genom vatteneffektivisering. Åtgärden rör rådgivning till företag i samtliga branscher.

Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på rådgivning kring hur företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder på året. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel för att rådgivningen ska kunna genomföras.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Sveriges geologiska undersökning.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

Länsstyrelserna ska genomföra rådgivning för vatteneffektivisering. Rådgivningen ska genomföras till företag, industri samt vattenförsörjning inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Rådgivningen gäller både företag som är anslutna till det allmänna va-nätet och företag med eget uttag av vatten.

Länsstyrelserna ska tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket utveckla metoder för rådgivningen. Arbetet kan utvecklas utifrån erfarenheter från andra områden till exempel Energimyndighetens energi- och klimatrådgivning, där syftet är att effektivisera företagens energianvändning för att minska klimatpåverkan. Rådgivningsverksamheten kan också utvecklas och ske gemensamt med rådgivning inom ”Greppa näringen”.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kommer vattenmyndigheten att tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan länsstyrelsen behöva nyttja annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027:

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 8

Jordbruksverket åtgärd 3

Länsstyrelserna åtgärd 5

Kommunerna åtgärd 3

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027:

Havs- och vattenmyndigheten delåtgärd 1

Jordbruksverket delåtgärd 1

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa vattenverksamhet och vattenuttag vid förändrade vattentillgångar och torka.

Kontakt