/

Alla centrala myndigheter åtgärd 1 – Myndighetsövergripande planering

Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027.

Flygfoto över en halvö med lövträd och en liten strand i Helge å. Vattenytan är spegelblank med näckrosblad.

Åtgärder behövs för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Alla centrala myndigheter som omfattas av detta åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera för att genomföra sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie verksamheten, i syfte att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Berörda myndigheter ska även i så stor utsträckning som möjligt samverka med andra
åtgärdsmyndigheter och kommuner i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig och
strukturerad myndighetsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande, samt för att tillgodose att avrinningsområdesperspektivet beaktas där så är viktigt.

Åtgärden ska vara vidtagen senaste tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

För centrala myndigheter handlar åtgärdsprogrammet i stor utsträckning om att underlätta
den praktiska tillämpningen av lagstiftningen. Det kan handla om att ta fram förstärkta
regleringar genom nya eller reviderade föreskrifter eller att utveckla vägledningar och
tillsynsvägledningar.

Länsstyrelserna och kommunerna är sedan de som genom tillsyn har kontakt med verksamhetsutövare och andra aktörer som ska genomföra de fysiska åtgärderna i vattenmiljön. Centrala myndigheter som har väglednings- och tillsynsvägledningsansvar behöver fortsätta att utveckla vägledning utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten och på så sätt skapa förutsättningar för länsstyrelsernas och kommunernas arbete.

Tillsyn är ett viktigt område för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna
följas och länsstyrelserna och kommunerna behöver utifrån befintlig lagstiftning, vägledning
från centrala myndigheter och den regionala åtgärdsplaneringen planera för att genomföra
tillsyn på:

En strukturerad planering för att konkretisera de administrativa åtgärderna i
åtgärdsprogrammet ökar förutsättningarna för att viktigt nationellt vägledningsarbete kan
utföras, så att miljökvalitetsnormerna för vatten bevakas i tillsyn och prövning, likväl som att
rätt åtgärd kan väljas på rätt plats utifrån specifika förutsättningar och behov. För att ta fram de mest kostnadseffektiva åtgärderna på rätt plats är det en stor fördel att planera utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och i samverkan med berörda myndigheter och kommuner.

Detta är särskilt viktigt i tillrinningsområden för grundvatten, avrinningsområden för
ytvatten eller i enskilda vattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att
inte kunna följas.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan Vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten kommer även tillgängliggöra ett
avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess
underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2022–2027. Åtgärden är baserad på skyldigheterna för
myndigheter i enlighet med 5 kap. MB Länk till annan webbplats. och stödjer samtliga centrala myndigheters åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärden kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att ge en
helhetsbild av miljöproblemen inom av- och tillrinningsområden. Men koordinerad
ansträngning kan åtgärden bidra till att bättre hantera klimatförändringar.

Kontakt