/

Länsstyrelserna åtgärd 11 – Prioritering av kalkning

Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 11 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Länsstyrelserna Gotlands län, Norrbottens län, Stockholms län och Uppsala län omfattas inte av åtgärden.

Länsstyrelserna ska inom ramarna för Förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag, Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:27) om kalkning av sjöar och vattendrag och Handboken för kalkning av sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 2010:2) planera kalkningsverksamheten så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Möjligheten att uppnå god ekologisk status ska utgöra en prioriteringsgrund.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och kommunerna.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021. Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Länsstyrelserna styr det operativa arbetet med kalkningsåtgärder som utförs med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten utifrån regionala prioriteringar. Dessa görs ifrån värdefulla arter, naturvärden och nyttjandepotential som påverkas av försurning, men behöver också göras med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Kalkningsverksamheten beskrivs och utvärderas i de regionala kalkningsplanerna. Vid översyn av dessa behöver en tydlig koppling till vattenförvaltningen göras. Målobjekt som är vattenförekomster ska då kopplas till sitt ID-nummer, och eventuella andra påverkanstryck och miljöproblem ska beskrivas, så att hänsyn kan tas till möjligheten att uppnå god ekologisk status.

I statusklassificeringen och normsättningen har Vattenmyndigheten utgått från angivna vattenkemiska mål i de regionala kalkningsplanerna.

För att följa miljökvalitetsnormerna krävs således att sjöar når måluppfyllelsen för samtliga år, och att vattendrag når måluppfyllelsen för minst fyra av sex år under vattenförvaltningscykeln. Det är därför viktigt att alla medel avsedda för kalkning utnyttjas effektivt, så att kalkningsplanerna ska kunna efterlevas och miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd tillgängliggör Vattenmyndigheten ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan länsstyrelsen behöva nyttja annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjs av;

Havs- och vattenmyndigheten 2

Naturvårdsverket 4 och 5

Länsstyrelserna 1

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att motverka effekterna av försurning från atmosfärisk deposition och utlakning av försurande ämnen som ökar med ökad nederbörd och högre flöden.

Kontakt