/

Försvarsinspektören för hälsa och miljö åtgärd 1 – Miljötillsyn

Åtgärden är en revidering av Generalläkarens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021 och kompletterande Åtgärdsprogram 2018–2021.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska i sin tillsyn av

 1. miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter utöka och prioritera tillsynen så att den med hänsyn till ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar att inte följas,
 2. förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder i områden där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
 3. anmälningspliktig vattenverksamhet prioritera tillsynen så att den med hänsyn till ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att
  miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar att inte följas.
 4. skogsbruk och annan verksamhet enligt miljöbalk (1998:808) 12 kap, ställa sådana krav att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Det innebär att Försvarsinspektören för hälsa och miljö utifrån en sammanställning över vilka miljöfarliga verksamheter som misstänks bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs och en tidsatt plan för tillsyn av dessa utför tillsyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Dessutom ska Försvarsinspektören för hälsa och miljö, utifrån en sammanställning över de förorenade områden som misstänks bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, ställa krav på utredning i dessa områden.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska också ta fram en sammanställning över vilka anmälningspliktiga vattenverksamheter som misstänks bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, ta fram en tidsatt plan för tillsyn av dessa och utföra tillsyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar vattenmiljön genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt miljöbalk (1998:808) Länk till annan webbplats. (MB) över
verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket
och Försvarets radioanstalt (miljötillsynsförordning (2011:13) 2 kap. 4 § Länk till annan webbplats.)

Planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av tillsynen behöver vara
behovsstyrd. Bedömningen av miljöpåverkan, som finns i Vatteninformationssystem Sverige Länk till annan webbplats.
(VISS) Länk till annan webbplats. för alla vattenförekomster, bör utgöra ett underlag för planeringen, kompletterat med
lokal kännedom över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn.

Det är viktigt att de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas prioriteras när tillsynen planeras. Vattenmyndigheten kommer också att tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som Försvarsinspektören för hälsa och miljö kan användas som stöd i planeringen av tillsynsinsatser.

I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden är det viktigt att tillsammans med verksamhetsutövaren identifiera vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet av vilken information som behövs, vilka ämnen som behöver ingå i egenkontroll och recipientkontroll och vilka och krav som behöver ställas för att minska påverkan på vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen och ämnen som påverkar möjligheten att uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus.

Särskilt fokus enligt vattendirektivet (2000/60/EG), artikel 4, bör läggas på persistenta,
bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där
utsläpp och spill ska upphöra eller stegvis avlägsnas. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för att säkerställa att utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms vattenförekomster.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver vidare utöva tillsyn på verksamhet som
innefattar brandövning och släckinsatser och där ställa krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11), så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Det kan innebära till exempel att ställa krav på uppsamling av
skumrester efter släckning av olycksbränder och att skumrester tas om hand på ett
betryggande sätt vid tvätt av slangar och tankar efter brandsläckning.

Ett ytterligare exempel är tillsynen av hamnverksamheter där det är viktigt att informera om
påverkan från giftiga båtbottenfärger och vid behov ställa krav på skyddsåtgärder för
minskad påverkan från biocidfärger.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver också ställa krav på åtgärder för att minska
spridningen av näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen via
dagvatten, där dagvattenpåverkan bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver i sitt arbete med förorenade områden planera och prioritera så att det i större utsträckning än hittills syftar till att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas.

Det innebär bland annat att:

 • skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med förorenade områden i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas
 • skyddet för yt- och grundvattenförekomster tas hänsyn till vid efterbehandlingsfrågor i
  fysisk planering i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
  följas
 • inventera vilka potentiellt förorenade områden där Försvarsinspektören för hälsa och
  miljö har tillsynsansvar, som bidrar till eller misstänks bidra till att
  miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar att inte följas.

Vid tillsyn av anmälningspliktig vattenverksamhet och skogsbruksåtgärder behöver
Försvarsinspektören för hälsa och miljö identifiera områden och verksamheter där det kan
finnas anledning att ställa krav på exempelvis försiktighetsmått, återställnings- eller
förbättringsåtgärder till så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver ställa tydliga krav på verksamhetsutövares
egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i kontrollprogram, så att dessa
möjliggör bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ
yt- och grundvattenstatus.

Tillsynsinsatserna ska säkerställa att verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs och resultera i att Försvarsinspektören för hälsa och miljö ställer de krav på åtgärder och försiktighetsmått som behövs vid de berörda verksamheterna för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan Vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten tillgängliggör ett underlag indelat i avrinningsområden baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Naturvårdsverket 1, 3

Havs- och vattenmyndigheten 4

Länsstyrelserna åtgärd 2

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt (HVMFS 2012:18) Länk till annan webbplats. kan följas.

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Länk till annan webbplats. kan följas.

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter.

Kontakt