/

Havs- och vattenmyndigheten delåtgärd 1 – Rådgivning vatteneffektivisering - företag

Åtgärden är en del av Södra Östersjöns delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027.

Havs- och vattenmyndigheten ska samordna och utveckla länsstyrelsernas rådgivning om vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel för att åtgärden ska kunna genomföras. Åtgärden rör rådgivning till företag i samtliga branscher utom verksamhet inom jordbruk eller trädgårdsnäring. Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på hur företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder på året.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket, Sveriges geologiska undersökningar och Länsstyrelserna.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

Havs och vattenmyndigheten ska samordna och vara ett stöd till länsstyrelsernas rådgivning om vatteneffektivisering. Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med länsstyrelserna utveckla metoder för denna rådgivning. Rådgivningen gäller både företag som är anslutna till det allmänna va-nätet och företag med eget uttag av vatten.

Rådgivningsverksamheten kan utvecklas med erfarenheter från andra områden till exempel Energimyndighetens energi- och klimatrådgivning där syftet är att effektivisera företagens energianvändning för att minska klimatpåverkan.

Havs- och vattenmyndigheten behöver också identifiera nödvändiga styrmedel för att myndigheten ska kunna genomföra och prioritera rådgivningen.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar.

Vattenmyndigheten kommer även tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang


Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027:

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 8

Länsstyrelserna åtgärd 5

Kommunerna åtgärd 3

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärder i Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027:

Jordbruksverket delåtgärd 1

Länsstyrelserna delåtgärd 1

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa vattenverksamhet och vattenuttag vid förändrade vattentillgångar och torka.

Kontakt