/

Jordbruksverket åtgärd 4 – Ersättningar för minskat näringsläckage

Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Jordbruksverket ska inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och andra eventuella anslag aktivt verka för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med länsstyrelser, rådgivare, åtgärdssamordnare och lantbrukare:

  • Strukturkalkning
  • Anpassad skyddszon
  • Skyddszon
  • Fosfordamm/Våtmark
  • Vårbearbetning
  • Fånggröda
  • Precisionsgödsling

Åtgärden ska leda till att påverkan från diffusa utsläpp av näringsämnen från jordbruket minskar, så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, för att tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken kompletterar stöden i LOVA, och Naturvårdsverket, för att tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken kompletterar LONA, och i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden är av löpande karaktär och är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021. Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Åtgärden kan vid behov komma att revideras efter att beslut tagits om den gemensamma jordbrukspolitiken från 2023 och framåt.

Genomförande

Jordbruksverket behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av Vattenmyndigheten genomförs i högre utsträckning och att de placeras där de gör mest nytta.

Faktorer som hindrar en hög anslutningsgrad till relevanta, befintliga stödformer i den gemensamma jordbrukspolitiken behöver identifieras och åtgärdas. Detta inkluderar att se över villkor och ersättningsformer i den gemensamma jordbrukspolitiken tillsammans med andra eventuella anslag för att minska övergödningen.

En särskild vikt bör ges till de åtgärder som Vattenmyndigheten angivit som prioriterade, men det är viktigt att det även finns möjlighet till finansiering av övriga åtgärder för bättre vattenkvalitet.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är tillsammans med LOVA en viktig stödform för att genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Även våtmarkssatsningen inom LONA utgör ett kompletterande stöd som kan bidra till minskad övergödning.

Det är därför viktigt att Jordbruksverket samverkar med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket för att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder kan finansieras och genomföras liksom med länsstyrelserna som handlägger ärenden om sökta stöd.

Jordbruksverket behöver också tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten ta fram gemensam information om vilka stödformer som är lämpliga att söka för olika situationer och målgrupper.

Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av näringsämnen till ytvattenförekomster samt minskad tillförsel av nitrat till grundvattenförekomster för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan Vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten tillgängliggör ett underlag indelat i avrinningsområden baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Jordbruksverket 1

Havs- och Vattenmyndigheten 7 och 9

Länsstyrelserna 8

Åtgärdens genomförande stödjs av;

Alla centrala myndigheter 1

Havs- och vattenmyndigheten 7

Jordbruksverket 1 och 3

Åtgärdens genomförande stödjs även av Naturvårdsverket 1 och Länsstyrelserna 2 i Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027.

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18 Länk till annan webbplats.) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att anlägga, dammar, skyddszoner, våtmarker och andra biologiska skydd med buffrande effekt mot översvämning och kusterosion

Kontakt