Tillgänglighet

Vattenmyndigheterna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vattenmyndigheterna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Även finns även information om kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på webbplatsen

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Behöver du innehåll från vattenmyndigheterna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss:

Skicka epost till: vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se
Ring: 010-224 40 00 (växel Länsstyrelsen Västra Götaland, sök kommunikatör för vattenmyndigheterna)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla detta.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Begär tillgängliggörande av innehåll

Innehåll som inte är tillgängligt

PDF-dokument

 • Samrådshandlingar som rör samrådet den 1 november 2020 till den 30 april 2021 är inte fullständigt tillgängliga.
 • Skriften Nyttan med bättre vatten (2019) är inte en tillgänglighetsanpassad PDF. Materialet från pdf-dokumentet har därför till stor del även publicerats på sidor på denna webbplats.
 • Publikation Förstudie om det samhällsekonomiska värdet av dricksvatten innehåller ett problem som inte kunnat åtgärdas på sida 19 och 24 där regelbundenheten är underkänd.
 • Publikation Analys av samhällsekonomiska schablonvärden för fosforreduktion innehåller två problem. Titeln är underkänd och tabell B:1 på sida 25 är underkänd i sin regelbundenhet.
 • Publikation Ekosystemtjänstkartläggning av miljöanpassad vattenreglering innehåller två problem. Tabbordning på sida 1 är underkänd och Appendix på sida 24 har listpunkter som är underkända.
 • Inkomna handlingar från andra myndigheter i form av återrapporteringssvar Genomförda åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten 2019. Dessa svar omfattas av 9 § första stycket, tredje punkten, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den gör undantag för digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll.
 • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ. Vissa bilder saknar beskrivning. Vissa bilder är inte märkta som dekorativa, men de används som sådana. Vissa pdf-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument.
 • På webbplatsen finns ett hundratal pdf-dokument. Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument på webbplatsen.

Filmer, storymaps och formulär

 • Filmer som är länkade från Vattenmyndigheternas YouTube-kanal saknar fullständig syntolkning. Vi använder en inbäddad Youtube-spelare för att visa filmer på vissa sidor. Youtube-spelaren har bristande kontrastförhållanden. Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • På webbplatsen finns länkar till storymaps som inte är fullständigt tillgänglighetsanpassade. All funktionalitet i storymaps går inte att nå med tangentbord
  Det finns bristande kontrastverkan i vissa komponenter. All funktionalitet är inte korrekt uppmärkt i kod vilket kan göra det svårt för uppläsande hjälpmedel att förstå syfte och roll.
 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Fältetikett är inte synlig.

Bilder och bildkaruseller

Bildkaruseller är inte åtkomlig med tangentbord. De små cirklarna i nederkant av bildkarusellen uppfattas inte av uppläsande hjälpmedel. Vissa bilder saknar alternativtext och är inte uppmärkta som dekorativ.

Hur vi testat webbplatsen

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vi gör detta utifrån Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 21) Länk till annan webbplats.. WCAG förklarar hur man gör webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsvariationer.

 • Tillgänglighetsredogörelsen är uppdaterad den 7 juni 2022.
 • Webbplatsen är tillgänglighetsgranskad av en extern aktör den 31 mars 2020.
 • Webbplatsen publicerades den 20 november 2019.

Kontakt