Redogörelse för tillgänglighet

Vattenmyndigheterna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vattenmyndigheterna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på webbplatsen

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vattenmyndigheterna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss:

Skicka epost till: vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se
Ring: 010-224 40 00 (växel Länsstyrelsen Västra Götaland, sök kommunikatör för vattenmyndigheterna)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla detta.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Samrådshandlingar i pdf-format  för samrådet den 1 november 2020 till den 30 april 2021 är inte helt tillgängligt.
 • Filmer som är länkade från Vattenmyndigheternas YouTube-kanal saknar fullständig syntolkning.
 • På webbplatsen finns ett hundratal pdf-dokument. Endast ett par av dessa är
  tillgänglighetsanpassade. De flesta pdf-dokument är publicerade före 23 september 2018.
 • Skriften Nyttan med bättre vatten (2019) är inte en tillgänglighetsanpassad PDF. Materialet från pdf-dokumentet har därför till stor del även publicerats på sidor på denna webbplats.
 • Publikation Förstudie om det samhällsekonomiska värdet av dricksvatten innehåller ett problem som inte kunnat åtgärdas på sida 19 och 24 där regelbundenheten är underkänd.
 • Publikation Analys av samhällsekonomiska schablonvärden för fosforreduktion innehåller två problem. Titeln är underkänd och tabell B:1 på sida 25 är underkänd i sin regelbundenhet.
 • Publikation Ekosystemtjänstkartläggning av miljöanpassad vattenreglering innehåller två problem. Tabbordning på sida 1 är underkänd och Appendix på sida 24 har listpunkter som är underkända.
 • Inkomna handlingar från andra myndigheter i form av återrapporteringssvar Genomförda åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten 2019. Dessa svar omfattas av 9 § första stycket, tredje punkten, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den gör undantag för digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll.
 • På webbplatsen finns länkar till två storymaps som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Fältetikett är inte synlig.

Begär tillgängliggörande av innehåll

Hur vi testat webbplatsen

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vi gör detta utifrån Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). WCAG förklarar hur man gör webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsvariationer.

 • Tillgänglighetsredogörelsen är uppdaterad den 26 maj 2021.
 • Webbplatsen är tillgänglighetsgranskad av en extern aktör den 31 mars 2020.
 • Webbplatsen publicerades den 20 november 2019.


Kontakt