/

Länsstyrelserna åtgärd 3 – Tillsyn av vattenverksamhet i väg- och järnvägsnätet

Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 12 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sin tillsyn av vattenverksamheter, stödja och samverka med Trafikverket samt ställa de krav gällande broar och trummor i det allmänna väg- och järnvägsnätet som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten kopplat till fysisk påverkan ska kunna följas.

Åtgärden som är av löpande karaktär är en revidering från Åtgärdsprogram 2016–2021.

Åtgärden ska därför påbörjas omgående och genomföras löpande.

Genomförande

Enligt miljötillsynsförordning (2011:13) Länk till annan webbplats. 2 kap. 29 § 2 pkt. har länsstyrelserna ansvar för tillsyn över vattenverksamheter. Enligt miljöbalk (1998:808) 11 kap Länk till annan webbplats. innebär detta att länsstyrelsen har tillsynsansvar över trummor och broar som berör vatten, i väg- och järnvägsnätet.

Länsstyrelserna ska informera och samverka med Trafikverket i deras planeringsarbete kring prioritering av vilka vandringshinder som ska åtgärdas. Länsstyrelsen kan vid behov även ställa krav på åtgärder inom ramen för tillsynen enligt miljöbalken. Detta arbete ska utföras så att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kommer Vattenmyndigheten att tillgängliggöra ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och dess underliggande bedömningar. Utöver detta underlag kan länsstyrelsen behöva nyttja annan kompletterande information i sitt genomförande av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Alla centrala myndigheter 1

Trafikverket 1

Länsstyrelserna 1 och 2

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att undanröja
vandringshinder och skydda grunda havsvikar vid torka och kusterosion.

Kontakt