/

Åtgärder 2022–2027

Åtgärder behövs för att vattenförekomsterna i vattendistrikten ska nå den kvalitet som miljökvalitetsnormerna anger.

Grunden till de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet är ett omfattande arbete med att kartlägga och analysera alla vattenförekomster i våra fem vattendistrikt för att se vad som behöver göras för att miljökvalitetsnormerna ska nås.

Åtgärder är 60 stycken och är av en administrativ karaktär. Åtgärderna riktar sig till 12 centrala myndigheter och verk, länsstyrelser, kommuner och två regioner. Alla åtgärder gäller dock inte i alla vattendistrikt.

De åtgärder som myndigheter behöver genomföra är styrande och påverkar i sin tur de åtgärder som länsstyrelser och kommuner ansvarar för.

Materialet på webbsidorna är ett utdrag från Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027. Fullständigt material hittar du i våra publikationer.

Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 Bottenvikens vattendistrikt

Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 Bottenhavets vattendistrikt

Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 Norra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 Södra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 Västerhavets vattendistrikt

Kontakt