/

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 8

– Tillsynsvägledning vattenverksamhet och vattenuttag

Åtgärden är ny i åtgärdsprogrammet 2022–2027.

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser i deras tillsyn av vattenverksamhet och vattenuttag och ge stöd till länsstyrelserna i deras arbete med tillsynsvägledning till kommunerna.

Åtgärden ska leda till att påverkan från vattenverksamhet och vattenuttag minskar, så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast 3 år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan genomföras löpande.

Genomförande

Enligt miljötillsynsförordning (2011:13) 3 kap. 5 § 4 pkt Länk till annan webbplats. ska Havs- och vattenmyndigheten ge tillsynsvägledning i frågor om vattenverksamhet.

Vattenmyndigheten bedömer att Havs- och vattenmyndigheten bör se över möjligheten att utveckla en vägledning för systematisk och prioriterad tillsyn av vattenverksamhet och vattenuttag, i syfte att identifiera områden och verksamheter där det kan finnas anledning att ställa krav på exempelvis återställnings- eller förbättringsåtgärder för att förbättra möjligheterna till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Åtgärden syftar till att öka antalet tillsynsinsatser. Tillsynsinsatserna ska också planeras och prioriteras så att en ökad hänsyn tas till behovet av förebyggande och miljöförbättrande åtgärder i anslutning till vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs.

Som underlag för prioritering och planering av tillsyn bör Vattenmyndighetens kartläggning av påverkan på yt- och grundvatten påverkade av vattenverksamhet och vattenuttag användas. Vidare bör även Vattenmyndighetens bedömning av risk för att vattenförekomsterna inte når utsatt kvalitetskrav användas.

Som stöd för genomförande av denna åtgärd kan Vattenmyndigheten bidra med kunskap och information om miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar. Vattenmyndigheten tillgängliggör ett underlag indelat i avrinningsområden baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar som också kan nyttjas vid genomförandet av åtgärden.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av;

Alla Centrala myndigheter 1

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1

Havs- och vattenmyndigheten 4

Naturvårdsverket 2

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna:

Länsstyrelserna 2, 4 och 5

Kommunerna 2 och 3

Åtgärdens genomförande stödjs även av Havs- och vattenmyndigheten 1 och Länsstyrelserna 1 i Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022–2027.

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats.) kan följas.

Denna åtgärd kan bidra till samhällets klimatanpassning genom att begränsa vattenverksamhet och vattenuttag vid förändrade vattentillgångar och torka.

Kontakt