/

Vattenförvaltning

Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant enligt EU:s vattendirektiv. Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska myndigheter.

Vattenförvaltning i Sverige

I Sverige har de fem vattenmyndigheterna ansvaret för vattenförvaltning i varsitt distrikt med vägledning och stöd från Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning. Vilken roll har kommunerna, vattenorganisationer, länsstyrelser och andra myndigheter när det gäller vattenförvaltning?

Vattenförvaltning i Sverige

EU:s vattendirektiv

EU:s vattendirektiv har tagits fram av EU för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

EU:s vattendirektiv Öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsplan

Arbetet med vattenförvaltning i Sverige sker i cykler om sex år. I slutet av varje cykel presenterar vattenmyndigheterna i respektive vattendistrikt en förvaltningsplan inför de kommande sex åren.

Förvaltningsplan

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet beskriver vilka åtgärder som behövs i våra vatten för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärdsprogram

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten för vatten. Normerna gäller för alla som utför verksamheter som kan påverka vatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Tillståndet i vattnet

Inom vattenförvaltning är det viktigt att ta reda på hur vattnet mår. Dels för att kunna kartlägga orsakerna till om vattnet inte har bra kvalitet och sätta in åtgärder. Dels för att se om åtgärderna ger önskad effekt.

Tillståndet i vattnet

Samverkan

Det europeiska vattenförvaltningsarbetet sker i samverkan mellan länder, nationellt, regionalt och lokalt.

Samverkan

Samråd

Arbetet med vattenförvaltning bygger på öppenhet och inflytande. Därför genomför vattenmyndigheterna samråd inför större moment och beslut där berörda och intresserade får chans att granska och tycka till om förslag.

Samråd

Kontakt