/

Kommunerna

Kommunerna har 6 åtgärder i åtgärdsprogrammet 2022–2027.

Vy över småbåtshamn med bebyggelse i anslutning till vattnet. 

Kommunerna ska se till att miljökvalitetsnormerna kan följas, bland annat i sin samhällsplanering.

Åtgärd 1

Syftet med en förvaltningsövergripande planering, för att genomföra åtgärdsprogrammet, är att identifiera förutsättningar som gäller för samtliga vattenmiljöer inom de av- och tillrinningsområden som finns inom kommunen.

Åtgärd 1 – Förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande

Åtgärd 2

Inom ramen för sitt tillsynsuppdrag avseende miljöfarliga verksamheter och andra verksamheter, behöver kommunerna utveckla sin tillsynsverksamhet.

Åtgärd 2 – Miljötillsyn och prövning

Åtgärd 3

Som stöd för genomförande av kommunernas åtgärd 3 finns ett avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS Länk till annan webbplats. och dess underliggande bedömningar.

Åtgärd 3 – Dricksvattenskydd

Åtgärd 4

Kommunerna kan tydliggöra hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås genom vattenplaner. Genom att använda underlaget från regionala vattenförsörjningsplaner i den fysiska planeringen kan kommunerna säkerställa skyddet av dricksvattentäkterna.

Åtgärd 4 – Fysisk planering enligt plan- och bygglagen

Åtgärd 5

I en kommun finns flera aktörer med olika roller inom VA-planering. På grund av detta bör arbetet med att utforma VA-planerna genomföras sektorsövergripande.

Åtgärd 5 – VA-plan inklusive dagvatten

Åtgärd 6

Kommunen ska verka för att minska utsläppen av dioxiner från småskalig förbränning.

Åtgärd 6 – Dioxiner från småskalig förbränning

Illustration med former av droppar och figurer av stad, land, vatten och djur. 

Figuren illustrerar sambandet mellan de olika kommunala åtgärderna och den förvaltningsövergripande planeringen. Illustration: Rebecca Elfast.

Kontakt