Vattenorganisationernas roll

Vattenorganisationer är sammanslutningar av de lokala aktörer som finns närmast vattendrag, sjöar och hav. Det kan vara till exempel vattenvårdsförbund eller vattenråd. I dessa organisationer kan aktörerna hitta gemensamma lösningar i vattenfrågor. Deras arbete och samverkan med oss är viktiga delar i vattenförvaltningen.

Vad är vattenorganisationer?

Vattenorganisationer är ett samlingsnamn för vattenråd, vattenförbund och vattenvårdsförbund där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. De arbetar med vattnens avrinningsområden som utgångspunkt. Organisationerna kan exempelvis ta prover, arbeta med vattenvård och genomföra utbildningsinsatser.

Vad gör vattenorganisationerna?

I alla områden kring större vattendrag, så kallade avrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och utföra föreslagna åtgärder på lokal nivå.

Med bra kunskaper och samsyn i vattenfrågor finns stora möjligheter att påverka utvecklingen i ett avrinningsområde. Resultaten av allt jobb som organisationerna utför kan användas till exempel i kommunernas planering och i arbetet för att uppnå miljömål.

I filmen från vattenråden i Kalmar län får du veta mer om hur vattenråd kan jobba.

Hitta en vattenorganisation nära dig

Idag finns det cirka 200 vattenorganisationer i Sverige. Du kan också engagera dig!

Här kan du se vilka vattenorganisationer som finns, fördelade på vattendistrikt. Vissa vattenorganisationer har även egna webbplatser där du hittar mer information.

Tornedalens vattenparlament (VPO1)
Sangisälvens och Keräsjokis vattenråd (VRO2)
Kalix- och Töreälvens vattenråd (VRO3)
Lule- och Råneälvens vattenråd (VRO4)
Fyrkantens vattenråd (VRO5)
Piteälvens vattenråd (VRO6)
Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd (VRO7)
Skellefteälvens vattenråd (VRO8)
Mellanbygdens vattenråd (VRO9)
Ume- och Vindelälvens vattenråd (VRO10)
Södra Västerbottens vattenråd (VRO11)
Södra Bottenvikens kustvattenråd (VRO13)
Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats
Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats

Alnarpsströmmen samarbetskommitté
Alsteråns vattenrådlänk till annan webbplats
Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund
Botorpströmmens vattenrådlänk till annan webbplats
Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäckenlänk till annan webbplats
Bräkneåns vattenråd
Emåförbundetlänk till annan webbplats
Gotlands vattenråd
Hagbyåns och Halltorpsåns vattenrådlänk till annan webbplats
Helge å - kommittén för samordnad kontroll
Helgeåns vattenrådlänk till annan webbplats
Ivösjökommitténlänk till annan webbplats
Höje å vattenrådlänk till annan webbplats
Kisadalens vattenråd
Kristianstadslättens Grundvattenrådlänk till annan webbplats
Kalmar läns kustvattenkommitté
Kolbäcksåns vattenförbund
Kävlingeåns vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats
Kävlingeåns vattenrådlänk till annan webbplats
Ljungbyåns vattenrådlänk till annan webbplats
Lyckebyåns vattenförbundlänk till annan webbplats
Marströmmens vattenrådlänk till annan webbplats
Motala ströms vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats
Motala ströms sydvästra vattenråd
Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd
Mörrumsåns vattenrådlänk till annan webbplats
Norra Gotlands vattenråd
Norra Möre vattenrådlänk till annan webbplats
Nybroån, Kabusaån och Tyge å vattenråd
Tjust vattenrådlänk till annan webbplats
Tullstorpsåprojektetlänk till annan webbplats
Ronnebyåns vattenvårdsförbund
Rååns vattenrådlänk till annan webbplats
Saxån-Braåns vattenrådlänk till annan webbplats
Segeåns vattendragsförbund och vattenrådlänk till annan webbplats
Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund
Skräbeåns vattenrådlänk till annan webbplats
SRK Norra Vättern
SRK Södra Vättern
Storåns vattenråd
Svarteåns vattenråd
Stångåns vattenrådlänk till annan webbplats
Sydkustens vattenvårdsförbund
Sydvästra Skånes vattenrådlänk till annan webbplats
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbuktenlänk till annan webbplats
Vattenrådet för Blekingekusten
Vegeåns vattenrådlänk till annan webbplats
Vindåns vattenråd
Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenrådlänk till annan webbplats
Västra Gotlands vattenrådlänk till annan webbplats
Vätternvårdsförbundetlänk till annan webbplats
Ystads åar
Ölands vattenrådlänk till annan webbplats
Öresunds vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats
Österlens vattenrådlänk till annan webbplats
Östra Gotlands vattenråd
Övre Motala ströms vattenråd

Alstersälvens vattenråd
Bohuskustens vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats
By- och Borgviksälvens vattenråd
Bäveåns vattenråd
Dalbergså och Holmsåns vattenråd
Dalslands kanals vattenråd
Enningdalsälvens vattenråd
Fylleåns vattenråd
Gullmarns vattenrådlänk till annan webbplats
Gullspångsälvens vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats
Göta älvs vattenrådlänk till annan webbplats
Göta älvs vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats
Himleåns vattenråd
Klarälvens vattenråd
Kattegatts kustvattenrådlänk till annan webbplats
Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och vattenråd
Lagans vattenrådlänk till annan webbplats
Lygnerns vattenrådlänk till annan webbplats
Mölndalsåns vattenrådlänk till annan webbplats
Nissans vattenråd
Nordvästskånes kustvattenkommitté
Norsälvens vattenråd
Ringsjöns vattenrådlänk till annan webbplats
Rönneåns vattenrådlänk till annan webbplats
Vattenrådet för Bohuskustenlänk till annan webbplats
Vattenråd i Väst, samlingssidalänk till annan webbplats
Samverkan Halland
Stensåns vattenrådlänk till annan webbplats
Strömsåns vattenrådlänk till annan webbplats
Suseåns vattenrådlänk till annan webbplats
Säveåns vattenrådlänk till annan webbplats
Tidans vattenförbund
Vegeåns vattenråd
Viskans vattenrådlänk till annan webbplats
Vänerns sydöstra tillflödenlänk till annan webbplats
Ätrans vattenråd

Olika typer av vattenorganisationer

Vattenförbund

Är vanligtvis en sammanslutning kommuner, fiskevårdsföreningar och industriföretag, som enligt lag ska sköta till exempel rensningar och regleringar i vattnet. Förbunden är juridiska personer som bildas genom förrättning med ansökan till länsstyrelsen. 

Vattenvårdsförbund

Är en frivilligorganisation som inte är en juridisk person men har liknande mål som vattenförbunden. Verksamheten består ofta av övervakning av vattenkvaliteten (så kallad samordnad recipientkontroll) och kontroll av flöden och nivåer.

Vattenråd

Är vanligtvis bildade ur redan befintliga vattenvårdsförbund och vattenförbund. Medlemmarna har möjlighet att påverka inriktningen på vattenförvaltningsarbetet. Råden har ingen beslutanderätt, men kan bidra med värdefull lokalkunskap och fungera som remissinstanser för kommuner och myndigheter. Kontakta kansliet i ditt vattendistrikt om du vill starta ett vattenråd.

Vattendistrikt i Sverige

Kontakt