Vattenorganisationernas roll

Vattenorganisationer är sammanslutningar av de lokala aktörer som finns närmast vattendrag, sjöar och hav. I organisationerna möts de för att hitta gemensamma lösningar i vattenfrågor. Organisationernas arbete och vattenmyndigheternas samverkan med dem är viktiga delar i vattenförvaltningen.

Vad är vattenorganisationer?

Vattenorganisationer är ett samlingsnamn för vattenråd, vattenförbund, vattenvårdsförbund där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå och är lokala samverkansorgan. De arbetar med vattnens avrinningsområden som utgångspunkt. Organisationerna kan exempelvis ta prover, arbeta med vattenvård och genomföra utbildningsinsatser.

Vad gör vattenorganisationerna?

I alla områden kring större vattendrag, så kallade avrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och utföra föreslagna åtgärder på lokal nivå.

Med bra kunskaper och samsyn i vattenfrågor finns stora möjligheter att påverka utvecklingen i ett avrinningsområde. Resultaten av allt jobb som organisationerna utför kan användas tillexempel i kommunernas planering och i arbetet för att uppnå miljömål.

I filmen från vattenråden i Kalmar län får du veta mer om hur vattenråd kan jobba.

Hitta en vattenorganisation nära dig

Idag finns det cirka 200 vattenorganisationer i Sverige. Du kan också engagera dig!

Här kan du se vilka vattenorganisationer som finns, fördelade på vattendistrik. Vissa vattenorganisationer har även egna webbplatser där du hittar mer information.

Olika typer av vattenorganisationer

Vattenförbund

Är vanligtvis en sammanslutning kommuner, fiskevårdsföreningar och industriföretag, som enligt lag ska sköta till exempel rensningar och regleringar i vattnet. Förbunden är juridiska personer som bildas genom förrättning med ansökan till länsstyrelsen. 

Vattenvårdsförbund

Är en frivilligorganisation som inte är en juridisk person men har liknande mål som vattenförbunden. Verksamheten består ofta av övervakning av vattenkvaliteten ( så kallad samordnad recipientkontroll) och kontroll av flöden och nivåer.

Vattenråd

Är vanligtvis bildade ur redan befintliga vattenvårdsförbund och vattenförbund. Medlemmarna har möjlighet att påverka inriktningen på vattenförvaltningsarbetet. Råden har ingen beslutanderätt, men kan bidra med värdefull lokalkunskap och fungera som remissinstanser för kommuner och myndigheter. Kontakta kansliet i ditt vattendistrikt om du vill starta ett vattenråd.

Vattendistrikt i Sverige

Kontakt