/

Vattenorganisationernas roll

Vattenorganisationer är sammanslutningar av de lokala aktörer som finns nära vattendrag, sjöar och hav. Det kan vara till exempel vattenvårdsförbund eller vattenråd. I dessa organisationer kan aktörerna hitta gemensamma lösningar i vattenfrågor. Deras arbete och samverkan med oss är viktiga delar i vattenförvaltningen.

Vad är vattenorganisationer?

Vattenorganisationer är ett samlingsnamn för vattenråd, vattenförbund och vattenvårdsförbund där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. De arbetar med vattnens avrinningsområden som utgångspunkt. Organisationerna kan exempelvis ta prover, arbeta med vattenvård och genomföra utbildningsinsatser.

Vad gör vattenorganisationerna?

I alla områden kring större vattendrag, så kallade avrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och utföra föreslagna åtgärder på lokal nivå.

Med bra kunskaper och samsyn i vattenfrågor finns stora möjligheter att påverka utvecklingen i ett avrinningsområde. Resultaten av allt jobb som organisationerna utför kan användas till exempel i kommunernas planering och i arbetet för att uppnå miljömål.

Hitta en vattenorganisation nära dig

Idag finns det cirka 200 vattenorganisationer i Sverige. Du kan också engagera dig!

Här kan du se vilka vattenorganisationer som finns, fördelade på vattendistrikt. Vissa vattenorganisationer har även egna webbplatser där du hittar mer information.

Tornedalens vattenparlament (VPO1)
Sangisälvens och Keräsjokis vattenråd
Kalix- och Töreälvens vattenråd (VRO3)
Luleälvens vattenråd Länk till annan webbplats. (VRO4)
Fyrkantens vattenråd (VRO5)
Piteälvens vattenråd (VRO6)
Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd Länk till annan webbplats. (VRO7)
Skellefteälvens vattenråd Länk till annan webbplats. (VRO8)
Mellanbygdens vattenråd Länk till annan webbplats. (VRO9)
Ume- och Vindelälvens vattenråd (VRO10)
Södra Västerbottens vattenråd (VRO11)
Södra Bottenvikens kustvattenråd (VRO13)
Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.
Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund

Alnarpsströmmen samarbetskommitté
Alsteråns vattenråd Länk till annan webbplats.
Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.
Botorpströmmens vattenråd
Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäcken Länk till annan webbplats.
Bräkneåns vattenråd
Emåförbundet Länk till annan webbplats.
Gotlands vattenråd
Hagbyåns och Halltorpsåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Helgeåkommittén för samordnad kontroll Länk till annan webbplats.
Helgeåns vattenråd
Ivösjökommittén Länk till annan webbplats.
Höje å vattenråd
Kisadalens vattenråd
Kristianstadslättens Grundvattenråd Länk till annan webbplats.
Kalmar läns kustvattenkommitté Länk till annan webbplats.
Kolbäcksåns vattenförbund
Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Kävlingeåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Ljungbyåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Lyckebyåns vattenförbund
Marströmmens vattenråd Länk till annan webbplats.
Motala ströms vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.
Motala ströms sydvästra vattenråd
Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd
Mörrumsåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Norra Gotlands vattenråd
Norra Möre vattenråd Länk till annan webbplats.
Nybroån, Kabusaån och Tyge å vattenråd Länk till annan webbplats.
Ronnebyåns vattenvårdsförbund
Rååns vattenråd Länk till annan webbplats.
Saxån-Braåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd Länk till annan webbplats.
Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund
Skräbeåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Skärgårdens vattenråd
SRK Norra Vättern
SRK Södra Vättern
Storåns vattenråd
Svarteåns vattenråd
Stångåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Sydkustens vattenvårdsförbund
Sydvästra Skånes vattenråd
Söderköpingsån och Slätbakens vattenråd
Tjust vattenråd
Tullstorpsåprojektet Länk till annan webbplats.
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Vattenrådet för Blekingekusten Länk till annan webbplats.
Vegeåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Vindåns vattenråd
Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd Länk till annan webbplats.
Vätternvårdsförbundet Länk till annan webbplats.
Västra Gotlands vattenråd Länk till annan webbplats.
Vätternvårdsförbundet
Ystads åar
Ölands vattenråd Länk till annan webbplats.
Öresunds vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.
Österlens vattenråd Länk till annan webbplats.
Östra Gotlands vattenråd
Övre Motala ströms vattenråd

Alstersälvens vattenråd Länk till annan webbplats.
Bohuskustens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.
By- och Borgviksälvens vattenråd
Bäveåns vattenråd
Dalbergså och Holmsåns vattenråd
Dalslands kanals vattenråd
Enningdalsälvens vattenråd
Fylleåns vattenråd
Genevadsåns vattenråd, Laholm
Gullmarns vattenråd Länk till annan webbplats.
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.
Göta älvs vattenråd Länk till annan webbplats.
Göta älvs vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.
Himleåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Klarälvens vattenråd Länk till annan webbplats.
Kattegatts kustvattenråd Länk till annan webbplats.
Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och vattenråd
Lagans vattenråd Länk till annan webbplats.
Lygnerns vattenråd Länk till annan webbplats.
Mölndalsåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Nissans vattenråd Länk till annan webbplats.
Nordvästskånes kustvattenkommitté
Norsälvens vattenråd Länk till annan webbplats.
Ringsjöns vattenråd Länk till annan webbplats.
Rönneåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Vattenrådet för Bohuskusten Länk till annan webbplats.
Vattenråd i Väst, samlingssida Länk till annan webbplats.
Samverkan Halland
Stensåns vattenråd
Strömsåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Suseåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Säveåns vattenråd Länk till annan webbplats.
Tidans vattenförbund
TUR:s vattenråd, Törlan, Uttran och Ramsjö kanal Länk till annan webbplats.
Vegeåns vattenråd
Viskans vattenråd Länk till annan webbplats.
Vänerns sydöstra tillflöden Länk till annan webbplats.
Ätrans vattenråd Länk till annan webbplats.

Olika typer av vattenorganisationer

Vattenförbund

Är vanligtvis en sammanslutning kommuner, fiskevårdsföreningar och industriföretag, som enligt lag ska sköta till exempel rensningar och regleringar i vattnet. Förbunden är juridiska personer som bildas genom förrättning med ansökan till länsstyrelsen. 

Vattenvårdsförbund

Är en frivilligorganisation som inte är en juridisk person men har liknande mål som vattenförbunden. Verksamheten består ofta av övervakning av vattenkvaliteten (så kallad samordnad recipientkontroll) och kontroll av flöden och nivåer.

Vattenråd

Är vanligtvis bildade ur redan befintliga vattenvårdsförbund och vattenförbund. Medlemmarna har möjlighet att påverka inriktningen på vattenförvaltningsarbetet. Råden har ingen beslutanderätt, men kan bidra med värdefull lokalkunskap och fungera som remissinstanser för kommuner och myndigheter. Kontakta kansliet i ditt vattendistrikt om du vill starta ett vattenråd.

Vattendistrikt i Sverige

Kontakt