/

Starta ett vattenråd

Vattenråd kan organiseras på olika sätt, till exempel som ideell eller ekonomisk förening. Exempel på medlemmar i vattenråd är kommuner, kraftbolag och fiskevårdsorganisationer. Många vattenråd har bildats ur redan befintliga vattenvårdsförbund eller vattenförbund.

Grupp av människor som hukar sig och tittar på vattenlevande smådjur som fiskats upp ur ett vattendrag.

Vattenråden hjälper till att öka medvetenheten om vattenfrågor, till exempel genom att ordna vattendragsvandringar. Bilden är från en vattendragsvandring i centrala Göteborg som ordnades av Mölndalsåns vattenråd, sommaren 2019. Foto: Sara Ejvegård

Vattenmyndigheterna har till uppgift att främja att vattenråd bildas. Vill du starta ett vattenråd ska du ta kontakt med vattenmyndigheten i det vattendistrikt som vattnet tillhör. Börja med att definiera det område som vattenrådet ska fokusera på. Är det ett vattendrag eller avrinningsområdet för en sjö? Extra viktigt är att alla vattenintresserade i området bjuds in. De ska få möjlighet att vara med i vattenrådet om de vill. Medlemmarna i vattenrådet väljer en styrgrupp som kan ansvara för kontakten med länsstyrelsen och vattenmyndigheten.

Fördelarna med att arbeta tillsammans i ett vattenråd:

Helhetsperspektiv

Vattenrådets olika intressenter inom ett vattenrådsområde verkar gemensamt för en helhetssyn på vattenresurserna inom området, ökar tillgången på lokal kunskap, främjar lokala initiativ och ökar medvetenheten kring vattenfrågorna. Vattenråden bör även arbeta för en jämn fördelning av kön och ålder bland sina deltagare. På så sätt nås också ett ökat inflytande på framtida åtgärder och förvaltning.

Bättre beslut

Vi får bättre beslut i förvaltningen av vattenresurserna om vattenråden levererar kunskapsfakta, synpunkter på och underlag för prioriteringar av mål och åtgärder samt sin syn på samhälleliga och ekonomiska konsekvenser av olika åtgärder. Arbetet främjas av ett nära samarbete med länsstyrelserna.

Kunskapsutveckling

Genom samverkan kan intressenterna öka den egna kunskapen om andra verksamheters förutsättningar och intressen och få en bättre insikt i olika problem och hur dessa kan lösas. Genom att slå samman de insatser i vattenvårdsarbetet som olika intressenter utför kan man få en större effekt och det kan bli mer kostnadseffektivt.

Viktigt att tänka på:

  1. Vattenråden har inget mandat att ta beslut i vattenfrågor, men ett kunnigt och kompetent vattenråd har ändå stor möjlighet att vara med och påverka lokala vattenfrågor.
  2. Vattenrådet kan organiseras på olika sätt, till exempel som ideell eller ekonomisk förening.

Kontakta vattenmyndigheten i ditt distrikt för att få mer information om hur du startar ett vattenråd.

Vattendistrikt i Sverige

Kontakt