/

Frågor och svar om samråd

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur samrådet går till, vad det handlar om och hur du lämnar dina synpunkter. Många frågor handlar om miljökvalitetsnormer och vatten som påverkas av vattenkraft. De finns samlade under egna rubriker.

Samrådsprocessen

  1. Information om samrådet går ut i olika kanaler. Kungörelse i tidningar, pressmeddelande och mailutskick går ut till samrådsinstanser.
  2. Samrådet startar.
  3. Det genomförs eventuellt samrådsmöten i vattendistriktet.
  4. Sista dag för att lämna in synpunkter på samrådsmaterialet passerar.
  5. Vattenmyndigheten går igenom synpunkterna som kommit in.
  6. Dokument revideras utifrån synpunkterna.
  7. Efter samrådet redovisar vi hur vi hanterat synpunkterna i en samrådssammanställning.
  8. Vattendelegationen tar beslut.

Kommer vattenförvaltningen att fortsätta även efter 2027?

Ja, efter 2027 följer nya sexåriga vattenförvaltningscykler. Därmed kommer vi att besluta om reviderade miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan vart sjätte år, helt enligt vattendirektivet (se artiklarna 5.2, 11.8, 13.7 samt 18.1). Det enda som upphör efter 2027 är möjligheten till undantag i form av förlängd tidsfrist, för de vatten som ännu inte uppnått miljökvalitetsnormerna. Då får vi i stället använda så kallad "naturlig återhämtning" eller undantaget "mindre strängt krav".

Om samråd

Samråd innebär att berörda och intresserade får en chans att granska och tycka till om förslag från myndigheter. Vattenmyndigheterna ska enligt lag hålla samråd inför beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Alla berörda får då lämna sina synpunkter på förslagen.

Ett samråd om vattenförvaltning pågår vanligtvis i sex månader. Under den perioden har vi samrådsmöten. De går ut på att informera om förslagen så att du som berörs kan hitta det som är viktigast för dig i det omfattande materialet. På så vis hoppas vi få många kloka synpunkter och förbättringsförslag. De slutliga förvaltningsplanerna, åtgärdsprogrammen och miljökvalitetsnormerna blir därmed väl förankrade och bättre underbyggda.

Det går att ansöka om anstånd för att lämna in synpunkter i ett samråd.

Samrådstid för vissa vatten med vattenkraft

Huvuddelen av de vattenförekomster som påverkas av vattenkraft omprövas efter 2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP).

Miljökvalitetsnormerna för dessa ser vattenmyndigheterna över i god tid innan respektive prövningstillfälle.

Kontakt