/

Länsstyrelsernas roll

Sveriges 21 länsstyrelser har det regionala ansvaret inom vatten- och miljöområdet. Länsstyrelserna har flera viktiga roller i landets vattenförvaltning: beredande, rådgivande och utförande.

Länsstyrelserna har ett brett ansvar för vatten i länet. De kontrollerar större anläggningar som täkter och industrier i tillsyn och prövning (fetstilta i bilden). Andra verksamheter som kan påverka vatten väger länsstyrelserna in i vattenförvaltningsarbetet. Illustration: Tobias Flygar.

Beredningssekretariatet

Varje länsstyrelse har en grupp sakkunniga inom olika områden, beredningssekretariat, som ansvarar för arbetet med vattenförvaltningen i länet. Tillsammans med vattenmyndigheterna ska beredningssekretariaten bland annat ta fram kunskapsunderlag, samla in data i Vatteninformation Sverige (VISS) och ge förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Vatteninformationssystem Sverige, VISS Länk till annan webbplats.

Tillsyn av verksamheter

Även andra delar av länsstyrelserna arbetar med vattenfrågor, till exempel genom övervakning av tillståndet i länets vatten. Tillsyn över verksamheter som på olika sätt påverkar vatten är ett annat ansvarsområde. Här arbetar länsstyrelserna också förebyggande genom till exempel rådgivning till verksamhetsutövare och med riktade insatser.

Länsstyrelserna ska också samordna och genomföra sina punkter i åtgärdsprogrammet, medverka till bildandet av vattenråd och stötta vattenråden.

Planer för vattenförsörjning

En viktig uppgift för länsstyrelserna är att ta fram regionala planer för vattenförsörjning som talar om var vattenresurserna finns och hur dagens och framtidens behov av dricksvatten ser ut. Planerna visar vilka vattenresurser som behöver skyddas och kan även användas av kommunerna för samhällsplanering på lokal nivå.

Samverkan med nationella myndigheter

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram vänder sig till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. De flesta åtgärder som är riktade till länsstyrelserna ska utföras i samverkan med andra myndigheter eller kommuner.

Fem länsstyrelser är vattenmyndigheter

Fem länsstyrelser spelar ytterligare en roll i vattenförvaltningen då de är utsedda som vattenmyndigheter för varsitt vattendistrikt. I och med att de fem distrikten är indelade efter hur vattnet rinner, så kallade avrinningsområden och inte administrativa gränser innebär det att vissa län, och kommuner, tillhör flera distrikt.

Om vattenmyndigheterna

Kontakt